Mitt i Enköping

Snart blip­par du be­tal­kor­tet på SL

- Victor Malmcro­na victor.malmcro­na@di­rekt­press.se Storstockholms Lokaltrafik · Fredrik Lindström · Lindstrom, MN · Jon Tester · London

Det är ett kom­ple­ment till SL:s be­fint­li­ga be­tal­sätt.

Snart kom­mer du kun­na kö­pa din SL-re­sa ge­nom att ba­ra blip­pa ditt be­tal­kort. Det nya sy­s­te­met ska va­ra igång in­om kol­lek­tiv­tra­fi­ken in­nan års­skif­tet.

Be­ho­vet av att hål­la koll på din bil­jett i SL-tra­fi­ken kan snart va­ra ett min­ne blott. Ac­cesskor­tet hål­ler näm­li­gen på att fa­sas ut till för­mån för ett nytt SL-kort som ska in­tro­du­ce­ras un­der 2021.

Sam­ti­digt ska det kom­plet­te­ras med möj­lig­he­ten att blip­pa ditt be­tal­kort di­rekt på bus­sen el­ler i spär­ren, och på så sätt kö­pa din re­sa.

– Det nya bil­jett­sy­ste­met är till för att gö­ra det lät­ta­re för de som re­ser. Vi har haft Ac­ces­sy­ste­met länge och det dags att by­ta ut det, sä­ger Elin Lind­ström, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

Tes­tats un­der året

Be­tal­korts­lös­ning­en har va­rit på ta­pe­ten ett par år nu. Am­bi­tio­nen var ti­di­ga­re en lansering un­der 2019, men kom­plex­i­te­ten och om­fatt­ning­en av sy­s­te­met har lett till en för­dröj­ning. Fram tills nu.

Tes­ter med det nya sy­s­te­met har va­rit igång se­dan april. Co­ro­na­pan­de­min har gjort det svårt att prö­va tek­ni­ken fullt ut, men am­bi­tio­nen är att det he­la ska va­ra igång in­nan års­skif­tet, me­nar Elin Lind­ström.

– Vi har in­te satt ett ex­akt da­tum. Vi kom­mer att lan­se­ra det när vi är säk­ra på att det fun­ge­rar till ful­lo, och pla­nen är att det ska va­ra i slu­tet av 2020.

Lan­se­ras i he­la Stock­holm

Den nya tek­ni­ken lan­se­ras över he­la Stock­holms kol­lek­tiv­tra­fik.

För­u­tom be­tal­kort kom­mer det gå att blip­pa med di­gi­ta­la plån­böc­ker, så­da­na som du kan ha på te­le­fo­nen.

Vad ska de som in­te kan blip­pa sitt be­tal­kort gö­ra?

– Att re­sa med be­tal­kort är ett kom­ple­ment till SL:s be­fint­li­ga be­tal­sätt. Man kom­mer att kun­na fort­sät­ta an­vän­da de al­ter­na­tiv som man är van vid om man vill, sä­ger Elin Lind­ström.

I ett förs­ta steg kom­mer det dock ba­ra gå att kö­pa vux­en­bil­jett till fullt pris.

För­hopp­ning­en är att se­dan ut­ö­ka tjäns­ten för att även täc­ka ra­bat­te­rat pris, men än är inga be­slut tag­na om när det kan ske.

En av fle­ra sats­ning­ar

Det finns hel­ler ing­en or­sak till att va­ra oro­lig att det nya sy­s­te­met skul­le in­ne­bä­ra en sä­ker­hets­risk, me­nar Elin Lind­ström.

– Vi skul­le in­te lan­se­ra det om det in­te var så att det fun­ge­ra­de och var sä­kert. Vi är hel­ler in­te först med det här sy­s­te­met, till ex­em­pel finns det re­dan i Lon­don.

 ?? FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN ?? NYTT SY­STEM.
In­nan års­skif­tet ska det gå att blip­pa ditt be­tal­kort.
FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN NYTT SY­STEM. In­nan års­skif­tet ska det gå att blip­pa ditt be­tal­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden