Mitt i Enköping

Fors­ka­re: Ren­gör­nings­me­del näs­tan li­ka far­ligt som rök­ning

- Han­nes Holmström te­ma@di­rekt­press.se Health · Biology · Medicine · Science · Lifestyle

Ett liv med för myc­ket städ­ning kan va­ra näs­tan li­ka far­ligt för lung­or­na som att rö­ka. Det vi­sar en ny stu­die som un­der­sökt hur ren­gö­rings­me­del på­ver­kar lung­or­na, skri­ver tid­ning­en Land.

Stu­di­en som ut­förts av ame­ri­kans­ka fors­ka­re och pub­li­ce­rats på Re­se­ar­ch­ga­te.net vi­sar att ren­gö­rings­me­del på sikt kan va­ra näs­tan li­ka skad­ligt som rök­ning för lung­or­na – och det är främst kvin­nor som på­ver­kas av ke­mi­ka­li­er­na.

I stu­di­en har fors­ka­re följt 6 230 kvin­nor och män un­der 20 års tid för att se vil­ken ef­fekt in­and­ning av ren­gö­rings­me­del haft, och den tyd­li­ga ef­fekt som re­sul­ta­tet vi­sat ska ha för­vå­nat fors­ka­re, en­ligt Ame­ri­can Jour­nal of Re­spi­ra­to­ry and Cri­ti­cal Ca­re Me­di­ci­ne.

Kvin­nor som del­tog i stu­di­en vi­sa­de sig ha tap­pat lung­funk­tion som om de va­rit stor­rö­ka­re. Män­nens lung­or ha­de dä­re­mot in­te på­ver­kats alls på sam­ma sätt av ren­gö­rings­med­len, en­ligt stu­di­en.

Trots re­sul­ta­ten me­nar fors­kar­na bakom stu­di­en att det in­te finns nå­gon an­led­ning till oro – el­ler för att slu­ta stä­da.

Dä­re­mot kan det va­ra en bra idé att va­ra spar­sam med ren­gö­rings­med­len. Fors­kar­na tip­sar om att det of­ta räc­ker gott och väl med vat­ten och en fi­bertra­sa för att det ska bli till­räck­ligt rent, skri­ver Land.

 ??  ?? UNDVIK ATT STÄ­DA? Skip­pa åt­minsto­ne ren­gör­nings­me­del som kan va­ra li­ka far­li­ga som att rö­ka.
UNDVIK ATT STÄ­DA? Skip­pa åt­minsto­ne ren­gör­nings­me­del som kan va­ra li­ka far­li­ga som att rö­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden