Mitt i Enköping

M Sve­ri­ge: Nej till hög­re skatt på driv­me­del

-

Omstarts­kom­mis­sio­nen har ef­ter en re­kord­kort ut­red­nings­tid över­läm­nat sin slut­rap­port till Stock­holms Han­dels­kam­ma­re. Rap­por­ten lis­tar en rad förslag till re­for­mer. Ett av för­sla­gen är att kraf­tigt hö­ja driv­me­dels­skat­ter­na från 1 ju­li 2021.

– M Sve­ri­ge står bakom en rad åt­gär­der för att mins­ka ut­släp­pen från tra­fi­ken. Vi vet att många av vå­ra med­lem­mar bå­de vill och för­sö­ker gö­ra så bra mil­jö­val som möj­ligt. Vi ar­be­tar för en ut­släpps­re­duk­tion i nu­va­ran­de for­dons­flot­ta och en ut­fas­ning av fos­sil­be­ro­en­de bi­lar, sä­ger Ca­ro­li­ne Dra­be, vd Riks­för­bun­det M Sve­ri­ge.

– Sam­ti­digt krä­ver vi att skat­teut­ta­get för lan­dets bi­lä­ga­re in­te ska öka. Men det kan va­ra mo­ti­ve­rat att om­för­de­la skat­ter för att sty­ra be­te­en­den och främ­ja tek­nik som sän­ker vår kli­mat­på­ver­kan.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? MER SKATT PÅ SKAT­TEN. Omstarts­kom­mis­sio­nen vill hö­ja driv­me­dels­skat­ter­na kraf­tigt.
FOTO: MOSTPHOTOS MER SKATT PÅ SKAT­TEN. Omstarts­kom­mis­sio­nen vill hö­ja driv­me­dels­skat­ter­na kraf­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden