Mitt i Enköping

Stock­hol­ma­re snå­la­re med tax­idricks

- Stockholm · Sweden · Gothenburg

Tax­i­fö­re­ta­get Bolts se­nas­te sta­tistik vi­sar att sum­man dricks va­ri­e­rar stort mel­lan Stock­holm och Gö­te­borg bland Bolts fö­ra­re.

Gö­te­bor­ga­re drick­sar bå­de 7 pro­cent mer och 22 pro­cent of­ta­re än Stock­hol­ma­re. Det ge­nom­snitt­li­ga dricks­be­lop­pet är 25 kro­nor i Sve­ri­ge.

En av Bolts fö­ra­re som fått dricks av re­se­nä­rer på fler än hälf­ten av si­na si­na kör­ning­ar he­ter Peter och kör taxi åt Bolt i Gö­te­borg.

– Kom­bi­na­tio­nen pris och ser­vice är vik­tig för oss fö­ra­re och vi ser en stor för­del med app-platt­for­men. Det ger Bolt möj­lig­het att an­pas­sa och upp­da­te­ra er­bju­dan­det så att de gyn­nar oss fö­ra­re. Jag är jät­te­nöjd med ap­pro­achen från Bolt, sä­ger Peter.

Bolt gick ti­di­ga­re un­der nam­net Tax­i­fy.

 ?? FOTO: MAR­TIN HULTÉN ?? TAXI PÅ G. Gö­te­bor­ga­re drick­sar bå­de mer och of­ta­re än stock­hol­ma­re.
FOTO: MAR­TIN HULTÉN TAXI PÅ G. Gö­te­bor­ga­re drick­sar bå­de mer och of­ta­re än stock­hol­ma­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden