Mitt i Enköping

Öpp­nar hem­mak­rog på Kyr­ko­ga­tan

De öpp­nar re­stau­rang hem­ma i bo­sta­den i slu­tet av ja­nu­a­ri.

-

Menyn kom­mer att hål­las hem­lig för gäs­ter­na.

Pa­la­dar he­ter det på Ku­ba.

E Din­ner Club blir den förs­ta i sitt slag i En­kö­ping, när En­kö­pings­bor­na To­mas Gustafs­son och Ca­rin Pet­ters­son öpp­nar re­stau­rang – i sitt hem.

Mitt un­der på­gåen­de pan­de­mi.

– Taj­ming­en är ju minst sagt dis­ku­ta­bel, men kanske är det att gå ut i mind­re for­mat som kan va­ra en ven­til för många som in­te vill gå ut på re­stau­rang, sä­ger To­mas Gustafs­son och tilläg­ger:

– Vi kom­mer en­bart ha för­bo­ka­de gäs­ter där max åt­ta gäs­ter äter sam­ti­digt. Dess­utom kom­mer det in­te att va­ra co­vid jämt, hop­pas vi.

Drömt länge

Ini­ti­a­ti­vet kom­mer in­te som nå­gon blixt från klar him­mel. Bå­de To­mas och sam­bon Ca­rin har en mång­å­rig er­fa­ren­het av re­stau­rang­bran­schen. Och länge har det fun­nits just en dröm om att öpp­na en re­stau­rang i den eg­na bo­sta­den på Kyr­ko­ga­tan. Nu stod stjär­nor­na rätt.

– Det har in­te va­rit lä­ge ti­di­ga­re. Pan­de­min har gjort att jag star­tat eget bo­lag för att kun­na gö­ra oli­ka sa­ker och där hem­mak­rog är en av de sa­ker­na. Bar­nen har flyt­tat ut, så plats finns det gott om.

Vi be­stäm­de oss för att kö­ra, sä­ger To­mas Gustafs­son som ti­di­ga­re ar­be­tat som kock på bland an­nat Oper­akäl­la­ren i Stock­holm på och på Bom­ban­ce i En­kö­ping.

I slu­tet av ja­nu­a­ri, den 30:e är det tänkt att öpp­na dör­ren till hem­ma­re­stau­rang­en E Din­ner Club i cen­tra­la En­kö­ping. Där­ef­ter den 13:e feb­ru­a­ri. Tan­ken är att den se­dan ska va­ra öp­pen två gång­er i må­na­den.

– Menyn kom­mer att hål­las hem­lig för gäs­ter­na. Men det kom­mer att ser­ve­ras fy­ra till fem rät­ter. Och det som ser­ve­ras på tall­ri­ken kom­mer att föl­ja sä­song, och vi kom­mer att sö­ka när­pro­du­ce­ra­de rå­va­ror, även om kva­li­té pri­o­ri­te­ras i al­la lä­gen, sä­ger To­mas, som kom­mer att la­ga ma­ten.

Ca­rin kom­mer att ser­ve­ra gäs­ter­na.

Det kom­mer i dags­lä­get in­te att ser­ve­ras nå­gon al­ko­hol i pa­rets re­stau­rang. Det får gäs­ter­na ta med själ­va, om de så öns­kar.

– In­för be­sö­ket kom­mer vi att tipsa om ett par vi­ner som pas­sar bra till ma­ten som ser­ve­ras. Se­dan kom­mer vi att ha alkoholfri­a al­ter­na­tiv på plats, sä­ger Ca­rin Pet­ters­son.

 ??  ??
 ?? FO­TO: FRED­RIK ?? E DIN­NER CLUB. To­mas Gustafs­son och Ca­rin Pet­ters­son öpp­nar hem­mak­rog. GUSTAFS­SON
Fred­rik Gustafs­son
FO­TO: FRED­RIK E DIN­NER CLUB. To­mas Gustafs­son och Ca­rin Pet­ters­son öpp­nar hem­mak­rog. GUSTAFS­SON Fred­rik Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden