Mitt i Enköping

Inbrottsvå­g mot fö­re­tags­bi­lar för att stjä­la tank­kort

Vin­terns inbrottsvå­g sik­tar in sig på fö­re­ta­gens tank­kort och ko­der som läm­nats i bi­lar­na.

- Bengt Jo­hans­son

I re­gi­on Mitt, hu­vud­sak­li­gen i Mä­lar­da­len, har i vin­ter över fy­ra­hund­ra – ja 400! – fö­re­tags­bi­lar ut­satts för inbrott där må­let va­rit att stjä­la tank­kort och hit­ta till­hö­rig kod.

Det in­ne­bär, för­sik­tigt räk­nat, en kost­nad på minst 2 mil­jo­ner kro­nor för för­säk­rings­bo­la­gen, en­ligt po­li­sen.

Se­nast var det en bil par­ke­rad på Sala­vä­gen som drab­ba­des kring tret­ton­dags­hel­gen.

Stöl­der­na rik­tas helt mot fö­re­tags­bi­lar och görs på kväl­lar och hel­ger så tju­var­na ska ha tid att tan­ka så myc­ket som möj­ligt in­nan stöl­den upp­täcks.

– Från bör­jan var det nog en liga, se­dan ver­kar det som om and­ra ko­pi­e­rat idén och för­sö­ker gö­ra li­ka­dant, sä­ger Jo­nas Ric­ke­born på po­li­sen.

Gär­nings­män­nen tar sig in i bi­lar­na på enk­las­te sätt. De kros­sar en ru­ta med ett fö­re­mål de hit­tar på plat­sen, till ex­em­pel en sten.

För det all­ra mesta ger in­brot­ten ingen­ting – mer än en kros­sad ru­ta och ett för­säk­rings­ä­ren­de där själv­risk ska be­ta­las.

Det förs­ta stör­re ären­det i En­kö­ping var i bör­jan av de­cem­ber då tolv bi­lar par­ke­ra­de på in­häg­nad plats på My­ran­om­rå­det fått si­do­föns­ter fram sön­der­slag­na.

Vad kan man gö­ra åt det?

– Man ska na­tur­ligt­vis in­te ha kort el­ler kod lig­gan­de i bi­len. Och gö­ra det så svårt som möj­ligt för den som har så­da­na in­ten­tio­ner att ge­nom­fö­ra in­brot­ten i bi­lar­na, sä­ger Jo­nas Ric­ke­born.

 ??  ??
 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? BILINBROTT. Inbrottsvå­g där tju­var tar sig in i fö­re­tags­bi­lar för att kom­ma åt tank­kort.
FO­TO: MOSTPHOTOS BILINBROTT. Inbrottsvå­g där tju­var tar sig in i fö­re­tags­bi­lar för att kom­ma åt tank­kort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden