Mitt i Enköping

”Har ett myc­ket svårt be­man­nings­lä­ge”

Sjuk­vår­den i re­gi­o­nen är hårt pres­sad. I vec­kan fick bland an­nat akut­per­so­nal vac­cin mot co­vid-19 för att mins­ka per­so­nal­bort­fall.

- Fred­rik Gustafs­son

Ny­li­gen gav Fol­hälso­myn­dig­he­ten klar­tec­ken till re­gi­o­ner att på­bör­ja vac­ci­na­tio­ner­na av viss häl­so- och sjuk­vårds­per­so­nal, i syf­te att kla­ra nöd­vän­dig vård. I vec­kan in­led­des vac­ci­na­tio­nen.

– I det här ske­det hand­lar det en­dast om en mind­re del av sjuk­vårds­per­so­na­len, per­so­ner som ar­be­tar in­om akut­sjuk­vår­den, in­ten­si­voch in­ter­me­diär­vår­den och di­rekt med pa­ti­en­ter som vår­das på sjuk­hus för co­vid-19, sä­ger häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tör Mi­kael Köhler och tilläg­ger:

– Vi har ett myc­ket svårt be­man­nings­lä­ge och mås­te gö­ra allt vi kan för att in­te tap­pa yt­ter­li­ga­re per­so­nal ge­nom att de blir sju­ka i co­vid-19.

Föl­jer pri­o­ri­tets­ord­ning­en Re­gi­o­nen föl­jer den pri­o­ri­te­rings­ord­ning som fast­ställts av Folk­hälso­myn­dig­he­ten. En­ligt den be­fin­ner sig re­gi­o­nen i fas 1, som in­ne­fat­tar bo­en­de på sär­skil­da bo­en­den för äld­re, per­so­ner med hem­tjänst och kom­mu­nal vård- och om­sorgs­per­so­nal in­om de bå­de verk­sam­he­ter­na.

Övrig per­so­nal in­om häl­so- och sjuk­vår­den som ar­be­tar nä­ra pa­ti­en­ter vac­ci­ne­ras först i fas 2 som pla­ne­ras att in­le­das om någ­ra vec­kor.

– Vi slut­för fas 1 pa­ral­lellt med att vi in­le­der fas 2. Det vik­ti­ga är att det in­te går ut över vac­ci­na­tio­ner­na av de mest pri­o­ri­te­ra­de grup­per­na, och det kom­mer det in­te att gö­ra. Vi har vac­cin så att det räc­ker, sä­ger Mi­kael Köhler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden