Mitt i Enköping

Mi­li­tär­chef ris­ke­rar att av­ske­das

En chef in­om för­svars­mak­ten i En­kö­ping ris­ke­rar av­sked ef­ter att ha an­vänt en tjäns­te­bil till och från ar­be­tet i ett halv­års tid ut­an att ha rätt till det.

- Fred­rik Gustafs­son

En chef in­om den mi­li­tä­ra un­der­rät­tel­se- och sä­ker­hets­tjäns­ten, sta­tio­ne­rad i En­kö­ping har an­mälts till För­svars­mak­tens per­so­na­l­an­svars­nämnd med re­kom­men­da­tio­nen av­sked.

Det ef­ter att det bli­vit känt att che­fen an­vänt sig av en tjäns­te­bil pri­vat till och från job­bet, samt tan­kat den på för­sva­rets be­kost­nad. Man­nen ska ha an­vänt bi­len i ett halv­år in­nan det upp­täck­tes.

Dagspend­ling­en med tjäns­te­bi­len har upp­gått till i ge­nom­snitt 3-4 da­gar/vec­ka.

Skyl­ler på co­vid

Che­fens mo­tiv till att han pend­lat med tjäns­te­bil var de gäl­lan­de re­kom­men­da­tio­ner­na med an­led­ning av

Co­vid-19, att und­vi­ka re­san­de med kollektivt­rafik i syf­te att mi­ni­me­ra ris­ken för smitt­sprid­ning.

Syf­tet, me­nar che­fen, var att be­hål­la led­nings­för­må­ga över tid och mins­ka ris­ken för att en­he­tens led­ning skul­le in­sjuk­na i Co­vid-19.

Un­der pe­ri­o­den har man­nen även fått 1 700 kro­nor i må­na­den i er­sätt­ning gäl­lan­de ett pend­lings­av­tal som var tänkt att gå till ett så kall­lat Mo­vingo­kort som gäl­ler i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Man­nen ska istäl­let an­vänt de­lar av peng­ar­na till en par­ke­ring för tjäns­te­bi­len ut­an­för sin bo­stad.

För­svars­mak­tens kost­na­der för hyr­bil, driv­me­del och pend­lings­er­sätt­ning be­räk­nas till 82 822 kro­nor.

I an­mä­lan står det att ingen­ting ty­der på att man­nen har nytt­jat tjäns­te­bi­len pri­vat ut­an­för ar­bets­tid. Men an­mä­la­ren skri­ver att för­tro­en­det för che­fen är för­bru­kat.

 ?? FO­TO: AR­KIV ?? AN­MÄLS. Chef på Led­nings­re­ge­men­tet ris­ke­rar av­sked.
FO­TO: AR­KIV AN­MÄLS. Chef på Led­nings­re­ge­men­tet ris­ke­rar av­sked.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden