Mitt i Enköping

Krav­lös när­va­ro på Björn­bo gård

Björn­bo Gård 4H har fått 100 000 kro­nor i bi­drag från ATG Dröm­fond till sitt ar­be­te för att främ­ja män­ni­skors väl­må­en­de ge­nom nä­ra kon­takt med djur och na­tur.

- Text & fo­to: Li­se­lot­te Wal­le­bring Animals · Wildlife

Här läg­ger man si­na var­dags­be­kym­mer åt si­dan

Björn­bo Gård lig­ger 10 mi­nu­ters bil­väg norr om En­kö­ping och har un­der många års tid er­bju­dit bå­de barn och vux­na möj­lig­he­ten att kom­ma ifrån var­da­gens stress och um­gås med går­dens al­la djur.

– Här finns idag 16 häs­tar i stall, får, höns, an­kor och ka­ni­ner. Vi er­bju­der en krav­lös när­va­ro med fo­kus på häl­sa och väl­må­en­de, sä­ger Eri­ka Sjö­berg som äger och dri­ver går­den.

Eri­ka är den tred­je ge­ne­ra­tio­nen i sin fa­milj som dri­ver går­den. Hen­nes far­far köp­te den 1955, där­ef­ter tog hen­nes far över den.

– I hös­tas in­led­de vi ett pro­jekt med sex ton­å­ring­ar med in­rikt­ning psy­kisk ohäl­sa. Vi sam­ar­be­ta­de med Var­dag­ba­lans som er­bju­der ar­bets­te­ra­pi och till­sam­mans höll vi en kurs här för att stöt­ta och hjäl­pa ung­do­mar­na i att kom­ma vi­da­re i sin ohäl­sa, sä­ger Eri­ka.

En­ligt Eri­ka och The­re­se Matts­son som är ung­doms­le­da­re och ut­veck­la­re på går­den, så är stal­let li­te av en oas i vil­ken man häm­tar kraft som man se­dan tar med sig i var­da­gen.

– När man är här läg­ger man si­na var­dags­be­kym­mer åt si­dan och le­ver helt i nu­et. Det är en lugn mil­jö och djur har en så­dan unik för­må­ga att mo­ti­ve­ra och skän­ka gläd­je, sä­ger The­re­se.

Kur­ser för unga

Ge­nom bi­dra­get från ATG Dröm­fond Väl­gö­ran­de häst­kraf­ter kun­de Eri­ka an­stäl­la The­re­se.

Tack va­re det kun­de de ny­li­gen ge­nom­fö­ra den förs­ta, av vad man hop­pas blir fle­ra, kur­ser i ar­be­tet att hjäl­pa ung­do­mar som käm­par med stress och ång­est.

Eri­ka po­äng­te­rar att det finns fle­ra bra ridsko­lor run­tom­kring En­kö­ping.

Björn­bo Gård skil­jer sig li­te från många and­ra.

Här ar­be­tar man med att kän­na av bå­de del­ta­ga­res och djurs må­en­de.

– Vi träf­fas en stund in­nan rid­ning­en, hin­ner kol­la av må­en­det och kan där­ef­ter rät­ta oss ef­ter det i rid­ning­en ge­nom att bland an­nat an­pas­sa häst till ryt­ta­re, be­rät­tar Eri­ka.

Det är vik­tigt att kun­na se al­la – bå­de fö­re, un­der och ef­ter pas­set, tyc­ker de.

Att kun­na sä­ga hej­då och av­slu­ta or­dent­ligt är ock­så vik­tigt, sä­ger Eri­ka.

Vux­na på plats

Tan­ken är på går­den att de vux­na ska fin­nas på plats för att ge av sin tid.

– Vi är de vux­na som in­te är lä­ra­re el­ler för­äld­rar. Vi fi kar till­sam­mans med bar­nen och ung­do­mar­na och pra­tar om li­vet i all­män­het. Dju­ren blir en ge­men­sam näm­na­re och ut­gör en av fle­ra de­lar av vår verk­sam­het, sä­ger

The­re­se.

Hur kan häs­tar­na och dju­ren hjäl­pa med må­en­det?

– De är all­tid när­va­ran­de! De lyss­nar och sva­rar all­tid och ger krav­lös kär­lek. Det­ta är sa­ker många av oss har be­hov av idag, sä­ger Eri­ka.

Un­der co­ro­na- året har Björn­bo Gård, lik­som många and­ra verk­sam­he­ter, drab­bats.

Kraf­tig brand

An­pass­ning­ar ge­nom­för­des på går­den i hös­tas men i de­cem­ber stäng­de man ned allt med för­hopp­ning om att kun­na öpp­na igen nå­gon gång i bör­jan av det nya året.

Strax in­nan jul drab­ba­des går­den av en kraf­tig brand i klubb­stu­gan.

Hur drab­ba­de det er?

– Det blev lyck­ligt­vis ba­ra ma­te­ri­el­la ska­dor men det kom­mer att ta tid in­nan vi har nå­gon­stans för över­natt­ning­ar och an­nat stall­häng. Vi är tack­sam­ma för all hjälp vi kan få för att dri­va vi­da­re vår verk­sam­het, sä­ger Eri­ka.

Un­der van­li­ga om­stän­dig­he­ter så er­bju­der Björn­bo Gård lä­ger­verk­sam­het un­der al­la skol­lov. Man har ock­så öp­pet för all­män­he­ten på lör­da­gar.

För­hopp­ning­en är nu att åter kun­na er­bju­da barn och ung­do­mar dags­lä­ger.

Re­dan un­der sport­lo­vet ska det va­ra igång lik­som un­der öv­ri­ga skol­lov och man hop­pas ock­så även kun­na dra igång sön­dags­hopp­ning.

Ing­en pre­stige här

– Hopp­ning är oft a ex­tremt pre­sta­tions­in­rik­tat och vi vill er­bju­da al­la en chans att kun­na kläm­ma och kän­na li­te på hopp­ning, ut­an nå­gon som helst pre­stige, sä­ger Eri­ka.

På Björn­bo Gård läggs pre­stigen åt si­dan och häl­sa och väl­må­en­de ham­nar i stäl­let i fo­kus.

– Al­la för­tjä­nar att må bra; bå­de män­ni­skor och djur. Och det är just det som är grund­ste­nar­na i vår verk­sam­het. Al­la för­tjä­nar att må bra! sä­ger Eri­ka.

Al­la för­tjä­nar att må bra; bå­de män­ni­skor och djur

 ??  ?? DJUR OCH NA­TUR. På Björn­bo Gård in­te långt från Här­ke­ber­ga ut­an­för En­kö­ping är häs­tar­na ett av hjälp­med­len till en lugn och
DJUR OCH NA­TUR. På Björn­bo Gård in­te långt från Här­ke­ber­ga ut­an­för En­kö­ping är häs­tar­na ett av hjälp­med­len till en lugn och
 ??  ?? RIDTUR. Eri­ka (till väns­ter) och The­re­se ute på en tur i snön med häs­tar­na Cal­le och Ty­rann.
RIDTUR. Eri­ka (till väns­ter) och The­re­se ute på en tur i snön med häs­tar­na Cal­le och Ty­rann.
 ??  ?? TRÄNSAR. Um­gänge med häs­tar är bra för män­ni­skors väl­må­en­de, me­nar Eri­ka Sjö­berg.
TRÄNSAR. Um­gänge med häs­tar är bra för män­ni­skors väl­må­en­de, me­nar Eri­ka Sjö­berg.
 ??  ?? DJURRIKT. På går­den finns för­u­tom häs­tar även höns, an­kor, får och ka­ni­ner.
DJURRIKT. På går­den finns för­u­tom häs­tar även höns, an­kor, får och ka­ni­ner.
 ??  ?? mer har­mo­nisk till­va­ro.
mer har­mo­nisk till­va­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden