Mitt i Enköping

Så många fler kon­kur­ser 2020

Fle­ra fö­re­tags­bran­scher har gått på knä­na se­dan pan­de­min bröt ut för knappt ett år se­dan. Men sett till an­ta­let kon­kur­ser 2020 i En­kö­pings kom­mun går det en­dast att se en blyg­sam upp­gång.

- Fred­rik Gustafs­son fred­rik.gustafs­son@mit­ti.se

2020 blev ett tufft år för många fö­re­ta­ga­re i En­kö­ping. Och det är in­te över än.

Men sett till an­ta­let kon­kur­ser bland En­kö­pings­fö­re­tag har det in­te va­rit nå­gon stör­re skill­nad, jäm­fört med sam­ma pe­ri­od 2019.

Event­bo­lag

To­talt för­sat­tes 23 fö­re­tag i En­kö­pings kom­mun i kon­kurs un­der 2020. Två mer än 2019, en­ligt Kre­ditrap­por­ten.se.

Bland bo­la­gen på lis­tan finns bland an­nat En­kö­pingsEx­po AB som bland an­nat ar­ran­ge­rat En­kö­pings­mäs­san i Idrotts­hu­set, samt Event & kon­sult­bo­la­get En­kö­ping AB som på upp­drag av för­e­ning­en Fö­re­ta­gar­na i En­kö­ping an­ord­nat Guld­lil­jan­ga­lan.

Fle­ra på lis­tan

Det bo­lag med flest an­ställ­da och med högst om­sätt­ning som för­sat­tes i kon­kurs un­der det för­ra året var Hewi­ma Bygg AB. Det bo­la­get ha­de vid rä­ken­skaps­å­ret 2019 en om­sätt­ning på drygt 18 mil­jo­ner kro­nor.

Lis­tan kan dock gö­ras läng­re. I april gick det Uppsa­la­ba­se­ra­de bo­la­get AB Aug. Jo­hans­son sko­mo­de­hus. Bo­la­get som dri­vit tre sko­bu­ti­ker, två i Uppsa­la och en i En­kö­ping. Där­till En­ri­king AB, ock­så det med post­a­dress i Uppsa­la, som drev Bist­ro Te­ras­sen på Kungs­ga­tan.

 ??  ?? Kon­kur­ser­na ökar.
Kon­kur­ser­na ökar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden