Mitt i Enköping

”Att till­räck­li­ga re­sur­ser de­las ut är po­li­ti­ker­nas an­svar.”

- Björn Gustafson · Gothenburg University · Green Party · Sweden

In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (IVO) och pan­de­mi­kom­mis­sio­nen har bå­da kom­mit med kraf­tig kri­tik mot hur det svens­ka väl­färds­sam­häl­let be­hand­lat års­ri­ka per­so­ner med sto­ra be­hov av vård och om­sorg.

Att vård och om­sorg för­sum­mats har un­der många år på­ta­lats av bl.a. le­dan­de fors­ka­re som pro­fes­so­rer­na Yng­ve Gustaf­son och Mar­ta Sze­be­hely, liksom av Inge­mar Skoog, pro­fes­sor vid Cent­rum för åld­ran­de vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet som sä­ger så här: ”Al­la som kan nå­got om åld­ran­de visste att det skul­le bli så här”.

Al­la män­ni­skors li­ka vär­de och rät­tig­he­ter är en av de ide­o­lo­gis­ka grun­der­na för Mil­jö­par­ti­et. Att vård och om­sorg får till­räck­li­ga re­sur­ser är po­li­ti­ker­nas an­svar.

Att i nu­lä­get skyl­la på varand­ra är in­te spe­ci­ellt me­nings­fullt och kon­struk­tivt, istäl­let bör po­li­ti­ker i al­la par­ti­er, er­kän­na bris­ter­na i den svens­ka väl­fär­den och nu sat­sa på att av­hjäl­pa dem.

Mil­jö­par­ti­et an­ser att svensk äldreomsor­g mås­te mo­der­ni­se­ras med bätt­re ar­bets­vill­kor och stör­re till­gång till sjuk­vårds­ut­bil­dad per­so­nal. Mo­dern tek­nik mås­te an­vän­das i hög­re ut­sträck­ning för att un­der­lät­ta och gö­ra var­da­gen bätt­re för bå­de den hårt ar­be­tan­de per­so­na­len och de som är i be­hov av sam­häl­lets om­sorg. Pan­de­min har nu även lärt oss att di­gi­ta­la lös­ning­ar gör det möj­ligt för en verk­sam­het att va­ra flex­i­bel, när ytt­re om­stän­dig­he­ter krä­ver för­änd­ra­de ar­bets­sätt.

Hin­der och oklar­he­ter mel­lan kom­mun och re­gi­on mås­te rö­jas un­dan så att in­di­vi­den och vård­be­ho­vet all­tid står i cent­rum. Vår kom­mun mås­te ak­tivt del­ta i re­gi­o­nens ar­be­te med ef­fek­tiv och nä­ra vård och ver­ka för att vi i En­kö­ping får äldre­vårds-cen­tra­ler med rätt kom­pe­tens och be­man­ning för att han­te­ra ål­ders­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar.

Sve­ri­ge mås­te ha be­red­skaps­la­ger och hög­re grad av själv­för­sörj­ning. Pan­de­min är en var­nings­kloc­ka. Vi mås­te va­ra bätt­re rus­ta­de näs­ta gång vi drab­bas av en pan­de­mi el­ler nå­gon an­nan kris.

Mil­jö­par­ti­et i En­kö­ping, Las­se Skoglund & Ken­ta Häll­bom

 ?? FOTO: MOSTP­HO­TOS ?? PO­LI­TI­KER­NAS AN­SVAR. Att vård och om­sorg får till­räck­li­ga re­sur­ser är po­li­ti­ker­nas an­svar an­ser Mil­jö­par­ti­et i En­kö­ping.
FOTO: MOSTP­HO­TOS PO­LI­TI­KER­NAS AN­SVAR. Att vård och om­sorg får till­räck­li­ga re­sur­ser är po­li­ti­ker­nas an­svar an­ser Mil­jö­par­ti­et i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden