Mitt i Enköping

Tving­as flyt­ta per­so­nal till co­vi­dav­del­ning­en.

Den and­ra vi­rus­vå­gen har sla­git kraft­fullt mot En­kö­ping se­nas­te må­na­der­na. La­sa­ret­tet har tving­ats flyt­ta per­so­nal till co­vi­dav­del­ning­en för att kla­ra av pa­ti­ent­flö­det.

- Erik Hjärtberg Swedish Television · Enkoping · Uppsala University

En vec­ka fö­re jul ha­de En­kö­ping ex­tremt hög smitt­sprid­ning, rap­por­te­rar Sve­ri­ges Te­le­vi­sion. En­kö­pings kom­mun stod för åt­ta av lä­nets tio ”mest oro­an­de om­rå­den”, de med högst an­del po­si­ti­va provsvar.

Upp­gif­ter­na kom­mer från for­skings­pro­jek­tet Crush Co­vid. som är ett tvär­ve­ten­skap­ligt forsk­nings­pro­jekt i sam­ver­kan mel­lan Re­gi­on Uppsa­la och fors­ka­re från fem oli­ka in­sti­tu­tio­ner vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

An­strängd si­tu­a­tion Rap­por­ten för vec­ka 2, 2021, vi­sar att smitt­sprid­ning­en fort­fa­ran­de är myc­ket hög i lä­net och att En­kö­ping lig­ger näst högst i lä­net vad gäl­ler be­kräf­ta­de fall.

Det­ta speg­lar lä­get på la­sa­ret­tet där si­tu­a­tio­nen va­rit myc­ket an­strängd se­nas­te må­na­der­na. Där vår­das ett brett spekt­rum av co­ro­na­pa­ti­en­ter, en del så sju­ka att de mås­te skic­kas vi­da­re till Aka­de­mis­ka sjuk­hu­set för in­ten­siv­vård, and­ra är på väg att skri­vas ut.

– Man kän­ner att man gör nå­got vik­tigt och me­nings­fullt, sä­ger sjuk­skö­ters­kan Ma­ja Åslund till Sve­ri­ges Te­le­vi­sion.

I takt med det ökan­de vård­be­ho­vet till co­ro­na­pa­ti­en­ter har la­sa­ret­tet stängt ned de­lar för att flyt­ta per­so­nal till co­vi­dav­del­ning­en med 18 plat­ser. Nu är per­so­nal­styr­kan för­dubb­lad se­dan i no­vem­ber.

– Vi kla­rar in­te så myc­ket mer i vår­den nu, sä­ger Lin­da Be­jersten, av­del­nings­chef, till Sve­ri­ges Te­le­vi­sion.

Vi kla­rar in­te så myc­ket mer i vår­den nu.

 ??  ??
 ?? FOTO: HELENA WE­DIN ?? ANSTRÄNGT. La­sa­ret­tet har tving­ats flyt­ta per­so­nal till co­vi­dav­del­ning­en för att kla­ra av pa­ti­ent­flö­det.
FOTO: HELENA WE­DIN ANSTRÄNGT. La­sa­ret­tet har tving­ats flyt­ta per­so­nal till co­vi­dav­del­ning­en för att kla­ra av pa­ti­ent­flö­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden