Mitt i Enköping

Snart kan epor­na få ga­sa än­nu mer i En­kö­ping

KRÖ­NI­KA. Snart kan epor­na få ga­sa mer i bå­de En­kö­ping och Båls­ta

- Tractors · Cars · Agriculture · Industries · Volvo Cars · Naoto Kan · Porsche Automobil Holding SE · Ferdinand Porsche · Porsche Cayenne · Cayenne · Sweden · Lotus Esprit · Lotus Cars · Theda Bara

An­ting­en ha­tar el­ler äls­kar du dom. Vad det gäl­ler? Epor­na na­tur­ligt­vis. Just, äls­ka­de el­ler ha­ta­de.

En van­lig åsikt: ”Bätt­re att ung­ar­na skru­var på si­na epor, än att de går ut och gör ofog”.

And­ra me­nar att broms­klos­sar­na in­te fyl­ler nå­gon nyt­ta, ut­an ba­ra väsnas och är i vägen.

Men helt klart är att epor­na blir fler. Och fler. Och nu­me­ra hand­lar det de­fi­ni­tivt in­te läng­re om Vol­vo Du­ett från 50- och 60-tal.

Kan myc­ket väl va­ra till sy­nes in­tak­ta lyx­bi­lar. Porsche Cay­en­ne in­te helt ovan­lig. Nå­gon­stans i Sve­ri­ge lär det till och med rul­la en Lo­tus Esprit som epa, el­ler rät­ta­re sagt A-trak­tor.

Den av­gö­ran­de lil­la hem­lig­he­ten är en li­ten svart box som in­köps för ett par tu­sen­lap­par på nä­tet och som re­gle­rar varv­tal och has­tig­het till 30 km/h.

En­kö­ping stå­tar med 165 A-trak­tor. Hå­bo med 55.

Hur många som verk­li­gen är i trafik be­rät­tar in­te sta­tisti­ken.

På tio år har det to­ta­la an­ta­let i Sve­ri­ge än­då ökat tre gång­er upp, sla­gen ba­ra av de så kal­la­de mop­pe­bi­lar­na som lyc­kats med den bra­va­den en­bart se­dan 2018.

För ett år se­dan fanns det 64 mo­ped­bi­lar i Hå­bo och 80 i En­kö­ping. An­tag­li­gen pas­se­ra­des 100 i bå­da kom­mu­ner­na un­der fjol­å­ret. Siff­ror­na har in­te kom­mit än.

Att mop­pe­bi­lar­na är till nyt­ta för bå­de ung och gam­mal är knap­past ifrågasatt. Dä­re­mot är det svårt att få sam­ma er­kän­nan­de för A-trak­to­rer­na, trots att fö­re­gång­a­ren, den äk­ta Epa-trak­torn verk­li­gen till­kom för att gö­ra nyt­ta.

Ur­sprungs-epan var helt en­kelt ett jord­bruks­red­skap som från slu­tet av 20-ta­let ha­de sin bak­grund i den brist på häs­tar och trak­to­rer som blev än­nu vär­re un­der and­ra världs­kri­get ge­nom in­skriv­ning till kro­nan, i klar­text mi­li­tä­ren.

Nam­net lå­na­des från låg­pris­va­ru­hu­set EPA och syf­ta­de på lå­ga pri­ser och läg­re kva­li­tet. Epor­na var gam­la last­bi­lar och li­ka gam­la per­son­bi­lar, som ned­väx­la­de och med låg has­tig­het för­svann un­der fi­ska­lens ra­dar.

Ef­ter kri­get, en bit in på 50- och fram­för allt 60-ta­let blom­ma­de Epa-flo­ran upp kraf­tigt. Nu var det ung­do­mar som in­sett att epan var ett fif­figt sätt att få kö­ra bil re­dan från 15 år.

Ef­ter en rad på upp­märk­sam­ma­de olyc­kor såg re­ge­ring­en 1975 det som en nöd­vän­dig­het att tuk­ta den vild­vux­na flo­ran och slog till med ett total­för­bud – som häv­des li­ka snabbt ef­ter ho­tet om ett nytt dalaupp­ror. 6 000 nam­nun­der­skrif­ter mot för­bu­det. Ba­ra i W-län.

Dal­kar­lar­na vann sla­get, som så många gång­er förr. De epor som re­dan fanns fick va­ra kvar, men inga nya tilläts. Så små­ning­om kom ett nytt re­gel­verk, som ef­fek­ti­va­re än ba­ra en spär­rad lå­da och änd­rad ut­väx­ling skul­le hind­ra fort­kör­ning. Det tog någ­ra år, men se­dan var A-trak­torn var född.

Och som du vet vid det här la­get – en A-trak­tor kan se ut i prin­cip hur som helst. Ba­ra LGF-skyl­ten på bak­vag­nen, allt­så tri­ang­eln, skvall­rar om att det här in­te är en ”rik­tig” per­son­bil – men än­då med be­sikt­nings­tvång.

På Tra­fik­ver­ket fun­de­ras det över om det vo­re en bra idé att A-trak­torn ska få kö­ra i 45 km/h, pre­cis som mop­pe­bi­lar­na. Där­med ska epor­na bätt­re föl­ja med i tra­fikryt­men. Åt­minsto­ne i tä­tor­ter­na.

Dal­kar­lar­na vann sla­get, som så många gång­er förr.

 ?? FOTO: SVEN-ÅKE HAGLUND ?? EPA-TRAK­TORN.
Har fyllt 90 år men brum­mar på som ald­rig förr. Ök­ning­en slås ba­ra av den så kal­la­de mop­pe­bi­len (lil­la bil­den) som får kö­ras i 45 km/h mot epans 30. Men Epa-trak­torn kan snart få ga­sa på ock­så den.
FOTO: SVEN-ÅKE HAGLUND EPA-TRAK­TORN. Har fyllt 90 år men brum­mar på som ald­rig förr. Ök­ning­en slås ba­ra av den så kal­la­de mop­pe­bi­len (lil­la bil­den) som får kö­ras i 45 km/h mot epans 30. Men Epa-trak­torn kan snart få ga­sa på ock­så den.
 ??  ??
 ??  ?? SVEN-ÅKE HAGLUND
Mo­torkrö­ni­kör
SVEN-ÅKE HAGLUND Mo­torkrö­ni­kör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden