Mitt i Enköping

Råd­gi­va­re väg­le­der co­ro­nakri­san­de

- Enkoping

Den på­gåen­de co­ro­na­pan­de­min har lett till eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter för många. Där­för på­min­ner En­kö­pings kom­mun om att eko­no­mis­ka råd­gi­va­re finns till för att hjäl­pa.

Den som kän­ner oro för att den eko­no­mis­ka si­tu­a­tio­nen bör­jar bli ohåll­bar och vill ha råd och stöd kan vän­da sig till kom­mu­nens bud­get- och skuldråd­gi­va­re. Där kan man få hjälp med att gö­ra en bud­get för sitt hus­håll, se över sin skuldsi­tu­a­tion, upp­rät­ta av­be­tal­nings­pla­ner och an­sö­ka om skuldsa­ne­ring.

För den som har en på­gåen­de skuldsa­ne­ring el­ler av­be­tal­nings­plan och har, el­ler kom­mer att få, en för­säm­rad in­komst är det vik­tigt att sö­ka om­pröv­ning el­ler att kon­tak­ta ford­rings­ä­gar­na.

 ?? FOTO: WIKIMEDIA COMMONS ?? CORONAKOLL. An­ti­kropps­tes­ter fort­sät­ter.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS CORONAKOLL. An­ti­kropps­tes­ter fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden