Mitt i Enköping

Vill­kor­lig dom

- En KÄL­LA: ÅKLAGAR­MYN­DIG­HE­TEN Crime

på­följd i stäl­let för fäng­el­se, som in­ne­bär att den som dömts får en prö­vo­tid på två år ut­an över­vak­ning. Om per­so­nen be­går nya brott un­der ti­den kan prö­vo­ti­den för­läng­as el­ler nå­gon an­nan på­följd ut­dö­mas.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden