Mitt i Enköping

En­kö­pings­bon skri­ver en vik­tig barn­bok

Filip Lange sit­ter of­ta i mö­ten. Sam­tal i syf­te att hjäl­pa and­ra som bli­vit ut­sat­ta som barn.

- ENKÖPINGSB­O. Fred­rik Gustafs­son fred­rik.gustafs­son@mit­ti.se

En­kö­pings­bon Filip Lange är blott 16 år gam­mal. Sin ål­der till trots har han hun­nit ut­rät­ta myc­ket. Men en­ligt ho­nom själv är det här ba­ra bör­jan.

Käm­par för and­ra

För­ra hös­ten ar­be­ta­de Filip till­sam­mans med ett skå­de­spelar­team med att spe­la in och slut­fö­ra en kort­film. – Det tog myc­ket mer tid än vad jag nå­gon­sin kun­nat tro, sä­ger han.

Fil­men tar upp nå­got svårt. Nå­got vik­tigt. Över­grepp mot barn. Nå­got Filip själv ut­sat­tes för som li­ten. Vil­ket han gick ut och be­rät­ta­de om of­fent­ligt för­ra året. Nu spen­de­rar han myc­ket tid till att käm­pa för att hjäl­pa and­ra som bli­vit ut­sat­ta som barn.

Nu hål­ler Filip till­sam­mans med en för­fat­ta­re på att skri­va en barn­bok på te­mat. – Tan­ken är att man ska föl­ja en poj­kes väg, ut­i­från ett barns per­spek­tiv, från att ha va­rit ut­satt som li­ten till att han väx­er upp och står på eg­na ben, sä­ger Filip.

Boken rik­tar sig till mål­grup­pen tre till nio år och är tänkt att släp­pas nå­gon gång un­der vå­ren/som­ma­ren 2021.

Jag be­stäm­de mig för att jag mås­te träf­fa hen­ne.

Myc­ket mö­ten

Filip går nu sista ter­mi­nen på Bergvre­ten­sko­lan. Sin fri­tid äg­nar han, bort­sett från att träf­fa vän­ner, till sam­tal. Dis­kus­sio­ner med bå­de namn­kun­ni­ga och mind­re kän­da per­so­ner. Där­ibland jäm­ställd­hets­mi­nis­tern Åsa Lind­ha­gen och den ti­di­ga­re Ab­ba- med­lem­men An­niFrid Lyngstad.

– Igår fi­ka­de jag med en per­son som var med och star­ta­de or­ga­ni­sa­tio­nen In­di­an Child­ren, som job­bar med ut­sat­ta barn i In­di­en. Och jag har tänkt att fort­sät­ta med de här sam­ta­len som bå­de hjäl­per ut­sat­ta el­ler som själ­va va­rit ut­sat­ta, be­rät­tar han. Det finns fler ex­em­pel. I hös­tas såg Filip prin­ses­san So­fi­as do­ku­men­tär om Pro­jekt Playground, väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen hon själv var med och star­ta­de.

– Hon var in­ter­vju­ad till­sam­mans med hen­nes bäs­ta vän Fri­da Ves­ter­berg som ock­så var med och grun­da­de playground, sä­ger Filip och tilläg­ger:

– Jag be­stäm­de mig för att jag mås­te få pra­ta med hen­ne. Hon ver­ka­de så in­tres­sant. Jag skic­ka­de ett mejl och frå­ga­de. Se­dan dess har vi sam­ta­lat någ­ra gång­er över vi­de­o­sam­tal.

Hur ham­nar du i så­da­na här mö­ten?

– Jag ja­gar dem, sä­ger han och skrat­tar.

– Man har ing­et att för­lo­ra. Det värs­ta man kan få är ett nej, tilläg­ger han.

Filip har se­dan ett år till­ba­ka sut­tit som ord­fö­ran­de i Krist­de­mo­kra­ter­nas ung­doms­för­bund i En­kö­ping. Men det ar­be­tet har han all­de­les ny­li­gen be­stämt att läg­ga åt si­dan.

– Jag var tvung­en att väl­ja bort nå­got. Det är trå­kigt. Men nu hål­ler jag på att skri­va en barn­bok och jag har and­ra pro­jekt igång sam­ti­digt som jag vill ha tid till att träf­fa kom­pi­sar, be­rät­tar han.

Vad är det för pro­jekt?

– Jag kan av­slö­ja att det har med barn att gö­ra. Mer kan jag in­te sä­ga, av­slu­tar han med fi­nur­lig min.

 ??  ??
 ?? FOTO: CONNY PET­TERS­SON ?? Filip Lange skri­ver till­sam­mans med en för­fat­ta­re en barn­bok.
FOTO: CONNY PET­TERS­SON Filip Lange skri­ver till­sam­mans med en för­fat­ta­re en barn­bok.
 ?? FOTO: AR­KIV/FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? KDU. Filip Lange, slu­ta­de ny­li­gen som ord­fö­ran­de i KDU En­kö­ping.
FOTO: AR­KIV/FRED­RIK GUSTAFS­SON KDU. Filip Lange, slu­ta­de ny­li­gen som ord­fö­ran­de i KDU En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden