Mitt i Enköping

HETT & KALLT

- Cars

Fler mil­jö­vän­li­ga

Bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Bil Swe­den för­ut­spår en ökad ny­bils­för­sälj­ning 2021. Må­let är 300 000 bi­lar. En ök­ning med nä­ra 10 000. Fler ny­bi­lar in­ne­bär fler mil­jö­vän­li­ga­re bi­lar.

Fär­re om­kom­na

Det go­da tra­fi­kå­ret 2020 av­slu­ta­des med ett re­kord­lågt an­tal om­kom­na un­der de­cem­ber: 13 att jäm­fö­ra med de 38 som dog 2018, det mör­kas­te de­cem­ber se­dan mil­le­ni­um­skif­tet.

För­svun­na lyx­bi­lar

Att ett ökat an­tal lyx­bi­lar i prislä­ge plus

600 000 kr för­svin­ner från de svens­ka vägar­na. En­ligt för­säk­rings­bo­la­gen rör­de det sig i fjol om 158 bi­lar (136 och 130 för re­sp 2019 och 2018).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden