Mitt i Enköping

Postnord har gjort det igen

- Michè­le PostNord · Germany · Stockholm

”Un­der­ba­ra” Postnord, de har lyc­kats igen. Jag skic­ka­de ett re­gi­stre­rat brev till ut­lan­det, som in­te kom fram. De sök­te det där, det har ald­rig kom­mit till det lan­det. När jag un­der­sök­te, var det på väg hem till mig igen. Jag har än­nu in­te fått det.

Vid ett an­nat till­fäl­le skic­ka­des ett re­gi­stre­rat brev från Tyskland till mig. Jag fick ald­rig ett med­de­lan­de att bre­vet ha­de nått Stock­holm. Av­sän­da­ren fick bre­vet till­ba­ka med an­märk­ning att jag in­te häm­tat ut det...

 ?? FOTO: MOSTP­HO­TOS ?? FÖRSVUNNET. Var tog bre­vet vägen?
FOTO: MOSTP­HO­TOS FÖRSVUNNET. Var tog bre­vet vägen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden