Mitt i Enköping

Pa­ret som kör de lyx­i­ga A-trak­to­rer­na

Sara och Ben­ny skip­par skol­bus­sen. De kör Porsche och BMW till och från sko­lan istäl­let.

- Text & fo­to: Sven-Åke Haglund Cars · Volvo Cars · Emmett Till · Porsche Automobil Holding SE · Ferdinand Porsche · Porsche Cayenne · Cayenne · Jack Benny · BMW · Barbara Kent · William Kent · Lincoln · Lincoln Motor Company Plant · Andrew Lincoln · BMW 3 Series · Andrea Anders

Även om man hål­ler sig så långt det går ute på hö­ger­kan­ten, tu­tar många bi­lis­ter.

Sara och Ben­ny är två av de 16-åring­ar som med si­na Epatrak­to­rer re­tar många ”vän­ner av ord­ning”. Men den som tror att det hand­lar om skro­ti­ga bi­lar, har ba­ra sååå fel. Sara kör en Porsche Cay­en­ne. Ben­ny en BMW. Ski­nan­de blan­ka och i skick bätt­re än bäst.

EN­KÖ­PING

Du ser dem li­tet varstans på En­kö­pings ga­tor, på par­ke­ring­en vid järn­vägs­sta­tio­nen el­ler vid nå­gon av sta´ns ham­bur­ger­stäl­len. Epor­na

Ir­ri­te­rad blir du ock­så när du upp­täc­ker att det lig­ger en Epa först i kön på ga­tor­na ge­nom ci­ty.

Visst, en skrot­bil, sä­kert tra­fik­far­lig, och bor­de bort, bort bor­de den.

Men du - tit­ta li­tet när­ma­re på Epan näs­ta gång. De ur­sprung­li­ga Epor­na blir allt fär­re, och har fak­tiskt in­te in­re­gi­stre­rats se­dan 1975, fram till dess of­tast på chas­sit till en Vol­vo PV el­ler en gam­mal last­bil, spär­rad väx­ellå­da och med högt skor­ran­de varv­tal.

Klas­sis­ka Epa-stu­ket

Det du ser idag är för­mod­li­gen en Atrak­tor, till för­väx­ling likt en per­son­bil vil­ken som helst, el­ler möj­li­gen med ett mind­re flak bak­till för att ge det klas­sis­ka Epa-stu­ket. De fles­ta verk­ligt väl un­der­håll­na, pe­dan­tiskt fak­tiskt.

Till den ska­ran hör Sara Hell­bergs Porsche Cay­en­ne och Ben­ny As­pengrens BMW. Bi­lar som i nyskick kos­tar mel­lan en halv och en mil­jon.

Sa­ras fyr­hjuls­driv­na Cay­en­ne har 450 häst­kraf­ter, Ben­nys BMW ”ba­ra” 170 hk.

Och ing­en går mer än 30 km/h, el­ler hur?

– Pap­pa fick en hel del jobb när det vi­sa­de sig att Por­schen bör­ja­de gå för fort, be­rät­tar Sara. För­re äga­ren ha­de gjort fel vid stryp­ning­en så det va­ra ba­ra att gö­ra om. Nu kom­mer den ens knappt upp i 30.

Går for­dons­pro­gram­met

Pap­pa he­ter Kent Hell­berg, fa­mil­jen bor i Käv­ra mel­lan En­kö­ping och Fjärd­hund­ra, Kent är må­la­re och gil­lar bi­lar.

– Mest ame­ri­kans­ka ve­te­ra­ner, sä­ger Sara. Han kör en Che­va Im­pa­la, me­dan far­far Ivar har en Lin­coln och bror­san Jo­na­tan en Fi­re­bird. Mam­ma Ma­ria li­tet mer nor­mal med sin Hyun­dai.

In­te und­ra på att nyss 16-år fyll­da Sara sök­te till for­dons­pro­gram­met på Wes­terlunds­ka gym­na­si­et.

– Går i et­tan som är en grund­läg­gan­de me­ka­ni­ker­ut­bild­ning, men jag vän­tar på, nej dröm­mer om, näs­ta läsår när jag få spe­ci­a­li­se­ra mig på bil­lack.

Tog sitt andra­val

Som så många flic­kor vil­le Sara job­ba med häs­tar, kom in på häst­gym­na­si­et i Sa­la, men tog sitt andra­val som ska le­da till en tryg­ga­re ar­bets­mark­nad.

– Som bil­lac­ka­re kom­mer det all­tid att fin­nas jobb, bi­lar kom­mer ald­rig att slu­ta kroc­ka…

Un­ge­fär på sam­ma sätt dis­ku­te­rar pojk­vän­nen Ben­ja­min ”Ben­ny” As­pengren, även han 16 år:

– Går ock­så et­tan på for­don, men ska spe­ci­a­li­se­ra mig på ka­ross. Gil­lar att byg­ga, for­ma, och kun­na se vad jag

gjort. För egen hand.

Pre­cis. Ben­nys BMW E46 är be­vi­set. Många många tim­mar är ned­lag­da på att kor­ta ka­ros­sen, få till det lil­la fla­ket som ger det klas­sis­ka Epa-stu­ket. Myc­ket svets- och plåt­jobb.

– Fått hjälp av pap­pa An­ders Aspe­gren som är lant­bru­ka­re hem­ma i Tibb­le ut­an­för Skols­ta och bra på det mesta som gäl­ler ma­ski­ner. Jag har lärt mig en hel del me­dan vi job­bat med bi­len.

Bå­de Sara och Ben­ny an­vän­der si­na Epor till och från sko­lan ”… skönt att slip­pa vän­ta på bus­sen när det är dåligt vä­der”. Ben­ny:

– Även om man hål­ler sig så långt det går ute på hö­ger­kan­ten, tu­tar många bi­lis­ter, blin­kar med hel­lju­set och pe­kar fing­er. Då får man lust att läg­ga sig mitt i vägen ba­ra för att jäklas till­ba­ka men det är ba­ra dumt. Allt blir ba­ra vär­re.

Den sista frå­gan, vad kos­tar era bi­lar?

Sara:

– Min Porsche är ur­sprung­li­gen en års­mo­dell 2005 och har gått 26 000 mil. Kos­ta­de un­der hund­ra tu­sen, men skö­ter jag bi­len no­ga hål­ler den vär­det till dess jag fått mitt B-kör­kort för van­lig bil.

Ben­ny:

– BMW:n är av års­mo­dell 2002 med 22 000 mil på mä­ta­ren. Det jag lagt ner utö­ver in­köps­pri­set, som var fem tu­sen, hand­lar om ar­be­te. Hur många tim­mar har jag ing­en aning om.

 ??  ??
 ??  ?? EPA- FÖ­RA­RE. Sara Hell­berg och Ben­ny As­pengren kör Epa-trak­to­rer, men de­ras for­don är långt ifrån det som förr för­knip­pa­des med skrot­bi­lar. Sara kör en Porsche Cay­en­ne och Ben­ny en BMW E46. Bå­de plug­gar på Wes­terlunds­ka gym­na­si­ets for­dons­lin­je.
EPA- FÖ­RA­RE. Sara Hell­berg och Ben­ny As­pengren kör Epa-trak­to­rer, men de­ras for­don är långt ifrån det som förr för­knip­pa­des med skrot­bi­lar. Sara kör en Porsche Cay­en­ne och Ben­ny en BMW E46. Bå­de plug­gar på Wes­terlunds­ka gym­na­si­ets for­dons­lin­je.
 ??  ?? TURBO. Mo­torn i Sa­ras Porsche Cay­en­ne är en tur­bo­ver­sion med 450 häst­kraf­ter – men istäl­let för att ge en topp­has­tig­het på and­ra si­dan 200 km/h hand­lar det nu om mer be­sked­li­ga 30…
TURBO. Mo­torn i Sa­ras Porsche Cay­en­ne är en tur­bo­ver­sion med 450 häst­kraf­ter – men istäl­let för att ge en topp­has­tig­het på and­ra si­dan 200 km/h hand­lar det nu om mer be­sked­li­ga 30…
 ??  ?? H- REGLÅDAN. En li­ten elektro­nisk box, köps fär­dig för cir­ka 2000 kr och re­gle­rar bå­de has­tig­het och varv­tal. Helt av­gö­ran­de funk­tion för en A-trak­tor.
H- REGLÅDAN. En li­ten elektro­nisk box, köps fär­dig för cir­ka 2000 kr och re­gle­rar bå­de has­tig­het och varv­tal. Helt av­gö­ran­de funk­tion för en A-trak­tor.
 ??  ?? PENDLAR. Sara går på gym­na­si­et i En­kö­ping och har 6-7 kilo­me­ter från hem­met i En­kö­ping till plug­get på for­dons­lin­jen. Epa-trak­torn har kon­kur­re­rat ut skol­bus­sen.
PENDLAR. Sara går på gym­na­si­et i En­kö­ping och har 6-7 kilo­me­ter från hem­met i En­kö­ping till plug­get på for­dons­lin­jen. Epa-trak­torn har kon­kur­re­rat ut skol­bus­sen.
 ??  ??
 ??  ?? BEN­NY MED SIN BMW, Sara med sin Porsche. Ben­ny är bli­van­de bilplåtsla­ga­re, Sara bil­lac­ke­ra­re.
BEN­NY MED SIN BMW, Sara med sin Porsche. Ben­ny är bli­van­de bilplåtsla­ga­re, Sara bil­lac­ke­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden