Mitt i Enköping

I all­män­he­tens el­ler che­fer­nas tjänst?

- ERIK HJÄRTBERG Re­por­ter Pra­ta med mig! erik.hjart­berg @mit­ti.se

Myn­dig­he­ten för sam­hälls­skydd och be­red­skap, MSB, er­bju­der på sin hem­si­da en di­gi­tal in­for­ma­tions­sä­ker­hets­ut­bild­ning för al­la, Di­sa. Ut­bild­ning­en ger bland an­nat väg­led­ning om hur man ska an­vän­da so­ci­a­la me­di­er i sitt ar­be­te. En av frå­gor­na i ut­bild­ning­en ly­der så här:

”En jour­na­list kon­tak­tar dig på ditt pri­va­ta So­ci­a­la me­die-kon­to och vill att du ska stäl­la upp på en in­ter­vju om din nya chef. Vad gör du?”

Rätt svar, en­ligt MSB, är ”Du hör av dig till din kom­mu­ni­ka­tions­funk­tion för att ta re­da på vad som gäl­ler”. Fel svar, en­ligt MSB, är ”Du sva­rar ja. Du job­bar ju där så det är väl ing­et pro­blem”.

Man be­hö­ver in­te be om lov för att ut­ta­la sig.

Nå­got som MSB tycks ha glömt bort i sam­man­hang­et är att al­la män­ni­skor har med­de­lar­fri­het, rät­ten att vän­da sig till tid­ning­en och läm­na upp­gif­ter. Man be­hö­ver in­te be om lov för att ut­ta­la sig. Den rät­ten an­ses va­ra så vik­tig att den står med i Sve­ri­ges grund­lag. Med­de­lar­skyd­det gäl­ler för al­la men är ex­tra starkt för an­ställ­da in­om myn­dig­he­ter.

Det­ta väc­ker ock­så frå­gan om vad som egent­li­gen är syf­tet med myn­dig­he­ter­nas in­for­ma­tö­rer el­ler kom­mu­ni­ka­tö­rer. Myn­dig­he­ter­na är ju i all­män­he­tens tjänst och då bor­de in­for­ma­tö­rer­nas upp­gift va­ra att ge all­män­he­ten så kor­rekt in­for­ma­tion som möj­ligt. Jag får of­ta in­tryc­ket av att in­for­ma­tö­rer­na sna­ra­re ar­be­tar för att få si­na che­fer att fram­stå som så duk­ti­ga som möj­ligt.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden