Mitt i Enköping

Sport och kul­tur för barn öpp­nar igen

- Parenting · Babies · Family · Kids · Enkoping

Vis­sa för­änd­ring­ar och lätt­na­der görs nu i re­strik­tio­ner­na mot smitt­sprid­ning, med­de­lar En­kö­pings kom­mun. Kul­tur­sko­lan åter­upp­tar den in­di­vi­du­el­la un­der­vis­ning­en för barn och unga i kul­tur­sko­lans lo­ka­ler. Fri­tids­klub­ben för­be­re­der en öpp­ning med ett begränsat an­tal be­sö­ka­re, ut­i­från pan­de­mi­la­gen.

Pep­par­rots­ba­det öpp­nar upp för verk­sam­het i or­ga­ni­se­rad form för barn föd­da 2005 och se­na­re samt för eli­tid­rott. Det är ock­så möj­ligt för per­so­ner med be­hov av me­di­cinsk re­ha­bi­li­te­ring att bo­ka tid via lo­kal­bok­ning­en.

 ?? FO­TO: WIKIMEDIA COMMONS ?? CO­RO­NA. Stäl­ler till det.
FO­TO: WIKIMEDIA COMMONS CO­RO­NA. Stäl­ler till det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden