Mitt i Enköping

Pan­de­min väck­te snic­kargläd­je

- Enkoping

Ett år med in­ställ­da se­mest­rar och mer tid hem­ma på grund av pan­de­min re­sul­te­ra­de i be­tyd­ligt fler bygg­lov­sä­ren­den i En­kö­pings kom­mun.

Ti­di­ga­re ha­de kom­mu­nen öp­pet hus där folk kun­de kom­ma med si­na byggä­ren­den. Ef­tersom be­ho­vet att fin­nas till­gäng­li­ga ut­an­för kon­tors­tid fort­fa­ran­de finns har man gått över till di­gi­ta­la öp­pet hus. Då finns hand­läg­ga­re på plats för att sva­ra på frå­gor över te­le­fon el­ler e-post om spe­ci­fi­ka ären­den och all­män­na frå­gor kring bygg­lov och en­skilt av­lopp. Den di­gi­ta­la va­ri­an­ten fort­sät­ter un­der vå­ren. Mel­lan feb­ru­a­ri till mit­ten av ju­ni ska det hål­las di­gi­ta­la öp­pet hus.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? UPPBYGGLIG­T. Många En­kö­pings­bor bygg­de i stäl­let för att se­mest­ra.
FO­TO: MOSTPHOTOS UPPBYGGLIG­T. Många En­kö­pings­bor bygg­de i stäl­let för att se­mest­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden