Mitt i Enköping

Vem får min en­skil­da egen­dom när jag dör?

· Vad hän­der med som­mar­stäl­let, vad är­ver man­nen re­spek­ti­ve bar­nen?

- Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­mil­jeju­rist@mit­ti.se

Jag och min bror fick ett som­mar­stäl­le av vår mam­ma. Det­ta blev vår en­skil­da egen­dom. Vad hän­der med min an­del av som­mar­stäl­let då jag dör? Är­ver min man, som jag gif­te mig med ef­ter att jag fått som­mar­stäl­let, el­ler mi­na fy­ra barn? Två är sär­kull­barn.

Att ni fick som­mar­stäl­let som en­skild egen­dom in­ne­bär att det in­te in­går i en even­tu­ell bo­del­ning mel­lan er och era re­spek­ti­ve part­ners.

I det fall du går bort fö­re din ma­ke har din ma­ke rätt till bo­del­ning. En bo­del­ning in­ne­bär en hälf­ten­del­ning av allt gif­to­rätts­gods ni äger. Vad som är gif­to­rätts­gods är det som in­te sär­skiljts som en­skild egen­dom. Din an­del av som­mar­stäl­let in­går allt­så in­te i den­na hälf­ten­del­ning. Ut­an den blir en del av din kvar­lå­ten­skap som se­dan ska skif­tas i ett arv­skif­te.

I arv­skif­tet är det dock än­då din ma­ke, samt di­na två sär­kull­barn som är ar­ving­ar. Sär­kull­barn är­ver fö­re even­tu­ell ma­ke, men det gör in­te ge­men­sam­ma barn. Di­na med din ma­ke två ge­men­sam­ma barn är­ver istäl­let bå­de sitt farsarv och morsarv först när din ma­ke ock­så gått bort. Där­för är­ver din ma­ke era två ge­men­sam­ma barns arv med fri för­fo­gan­de­rätt till dess. Din ma­ke får allt­så två fjär­de­de­lar och di­na två sär­kull­barn varsin fjär­de­del av ditt arv. Om din ma­ke istäl­let skul­le ha gått bort fö­re dig är­ver al­la di­na fy­ra barn dig med varsin fjär­de­del.

Vill du änd­ra arvs­ord­ning­en för det fall du går bort fö­re din ma­ke kan du skri­va ett tes­ta­men­te. I det­ta kan du skri­va näs­tan vad du vill, men ex­em­pel­vis att din ma­ke ska är­va allt ef­ter dig och att di­na sär­kull­barn får vän­ta på sitt arv. El­ler att di­na fy­ra barn ska är­va dig di­rekt istäl­let för att din ma­ke får en an­del. Det är upp till dig vil­ken för­del­ning du vill gö­ra.

Om du vill gyn­na din ma­ke och di­na sär­kull­barn in­te ska få nå­got arv el­ler får vän­ta på det kan sär­kull­bar­nen be­gä­ra jämk­ning av tes­ta­men­tet. I så­dant fall kan de få ut si­na lag­lot­ter, vil­ket är hälf­ten av de­ras ur­s­pung­li­ga arvslot­ter. Men för att få ut det­ta mås­te de be­gä­ra jämk­ning, och det kan de själv­klart av­stå.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden