Mitt i Enköping

Hur kan nå­got så dyrt bli en så­dan suc­cé?

KRÖ­NI­KA. Hur kan nå­got så dyrt bli en så­dan suc­cé?

-

De står i rad ut­an­för Wes­terlunds­ka gym­na­si­et i En­kö­ping. Vil­ka då? Jo, mop­pe­bi­lar­na som ba­ra tycks bli fler och fler. Kö­pa­re är of­tast för­äld­rar till ny­bliv­na 15-åring­ar. Oav­sett vä­der slip­per nu mor och far skjut­sa si­na ton­å­ring­ar till sko­la el­ler trä­ning.

Ny­fi­ken­he­ten blev till slut för stor. Vad är det som gör mop­pe­bi­len så otro­ligt po­pu­lär?

Spe­ci­ellt mot bak­grun­den av en hög prislapp. 120 000 kro­nor och upp­åt är in­te ovan­ligt - för en mo­ped! Om det nu är en mo­ped.

Sva­ret står där fram­för mig ba­ra någ­ra me­ter in i ut­ställ­nings­hal­len.

En gra­fit­grå, ski­nan­de, su­per­de­sig­nad ska­pel­se. Jag lä­ser på skyl­ten:

Två­cy­lind­rig die­sel­mo­tor 500 cc, AC, central­lås, el­his­sar, pek­skärms­s­te­reo, back­ka­me­ra, alu­fä­gar.

Kort sagt: Top of the li­ne. En Li­gi­er. Prislapp 185 000 kr. Men mo­ped…?

Nja, sä­ger che­fen him­self, Pa­trik Karls­son. Det krävs AM-be­hö­rig­het, allt­så mop­pe­kort och max­has­tig­het är 45, men där tar lik­he­ten slut.

Pa­trik är en god säl­ja­re,

be­rät­tar vad kun­den får för peng­ar­na, och är över­ras­kan­de upp­rik­tig: Den här fyr­hju­ling­en ska en 15-åring kö­ra i träng­seln bland bus­sar och per­son­bi­lar, men ut­bild­ning­en sker på en två­hju­lig mop­pe. Knäppt, helt en­kelt.

Pa­trik Karls­son re­kom­men­de­rar att för­äld­rar­na öv­nings­kör med 15-åring­en in­nan den­na en­sam får ge sig ut i tra­fi­ken:

Al­la är in­te är så snäl­la mot små for­don av det här sla­get som de helst vill tränga upp på cy­kel­ba­nan.

Ba­ra EMC, som står för En­kö­pings Ma­skin­cent­rum, har sålt 50 så­da­na här dyr­gri­par se­dan star­ten 2019. I En­kö­ping kan vi räk­na med att det rul­lar långt fler än hund­ra mop­pe­bi­lar. I Båls­ta minst åt­tio.

Dy­ra slan­tar. Ut­märkt för­sälj­ning.

Var i lig­ger hem­lig­he­ten? Dags för det sto­ra Av­slö­jan­det: Ef­ter två, tre år kan den välsköt­ta mop­pe­bi­len fort­fa­ran­de va­ra värd fy­ra fem­te­de­lar av in­köps­pri­set!

Jag ger mig in­te. 185 000 kro­nor, för så här myc­ket slan­tar kan jag fak­tiskt kö­pa en ny per­son­bil!

Ja, men där är andra­hands­vär­det nå­got helt an­nat.

Men fort­fa­ran­de, var­för är mop­pe­bi­len så dyr? Pri­set be­ror till stor del på högs­ta till

låt­na vikt, max 420 ki­lo, allt­så fjär­de­de­len av en bil. Allt mås­te spe­ci­al­till­ver­kas i små se­ri­er som sä­kert ba­ra de för­dy­rar mop­pe­bi­len runt fem­tio tu­sen­lap­par.

Spe­ci­al­till­verk­ning. Ja­ha. Det som in­te är plast är alu­mi­ni­um, och det kos­tar. Dess­utom skul­le krock­sä­ker­he­ten va­ra be­tyd­ligt bätt­re med ba­ra hund­ra ki­lo ex­tra. Lyx­va­ri­an­ten här har i al­la fall en stört­bur, mo­dell ral­ly, fast ock­så den i alu­mi­ni­um.

Bör­jar för­stå. Vikt­be­gräns­ning­en in­ne­bär allt­så att till­ver­kar­na av mop­pe­bi­lar är ute­stäng­da från den kom­po­nent­mark­nad som of­ta är ge­men­sam för bil­fab­ri­kan­ter­na. Strål­kas­ta­re, hju­lupp­häng­ning, broms­sy­stem med me­ra.

Kol­lar i mi­na an­teck­ning­ar: Plats för två per­so­ner. Låg vikt. Låg max­has­tig­het. Än­då, die­sel…? Bor­de va­ra ut­märkt med el­mo­tor?

Åter­i­gen, det är vik­ten som sät­ter grän­sen. Blir in­te många hek­ton över för bat­te­ri­er. Myc­ket som drar el re­dan nu. Få 15-åring­ar vill gö­ra av­kall på va­re sig AC el­ler ste­reo!

Sam­man­fat­tar i tan­kar­na. Ett sky­högt andra­hands­vär­de gör att kö­pa­ren (läs mam­ma el­ler pap­pa) får det mesta av peng­ar­na till­ba­ka ef­ter två-tre år.

Men istäl­let gna­ger näs­ta frå­ga: Hur kan då andra­hands­vär­det va­ra så högt? Pa­trik igen: Stör­re ef­ter­frå­gan än till­gång.

Ja­ha. Plöts­ligt kän­de jag mig myc­ket klo­ka­re. El­ler in­te …?

Det som in­te är plast är alu­mi­ni­um, och det

kos­tar.

 ?? FO­TO: SVEN-ÅKE HAGLUND ?? DYRGRIP.
Strax klar för le­ve­rans. Alex­an­dra Svens­son gör en sista puts­ning av mop­pe­bi­len Top of the li­ne, fab­ri­kat Li­gi­er. Pa­trik Karls­son, säl­ja­re på fö­re­ta­get EMC, av­slö­jar hem­lig­he­ten bakom det fak­tum att det går att säl­ja dyr­gri­par som den här.
FO­TO: SVEN-ÅKE HAGLUND DYRGRIP. Strax klar för le­ve­rans. Alex­an­dra Svens­son gör en sista puts­ning av mop­pe­bi­len Top of the li­ne, fab­ri­kat Li­gi­er. Pa­trik Karls­son, säl­ja­re på fö­re­ta­get EMC, av­slö­jar hem­lig­he­ten bakom det fak­tum att det går att säl­ja dyr­gri­par som den här.
 ?? SVEN-ÅKE HAGLUND Skriv vad du tyc­ker och kom­men­te­ra på Mit­ti.se/En­ko­ping ?? Mo­torkrö­ni­kör
SVEN-ÅKE HAGLUND Skriv vad du tyc­ker och kom­men­te­ra på Mit­ti.se/En­ko­ping Mo­torkrö­ni­kör
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden