Mitt i Enköping

Jag är till­ba­ka i det do­va lys­rörs­ske­net

- Mark Twain

Fle­ra av er lä­sa­re (fler än en) har kom­mit fram den se­nas­te vec­kan och frå­gat om jag slu­tat på tid­ning­en. Låt mig re­ci­te­ra Mark Twain: ”Ryk­tet om min död är starkt över­dri­vet.”

Jag har de se­nas­te vec­kor­na äg­nat ti­den åt an­nat än att i hu­vud­sak skri­va ar­tik­lar.

Sett den här tid­ning­en i he­li­kop­ter­per­spek­tiv bland an­nat. Nyt­tigt.

Jag har upp­täckt att vi (jag) är all­de­les för då­li­ga på att föl­ja upp gam­la ar­tik­lar och re­por­tage. Det vill jag bli bätt­re på.

Men jag be­hö­ver hjälp på tra­ven. Vil­ken ar­ti­kel el­ler re­por­tage skul­le du vil­ja att vi följ­de upp? El­ler vad vill du lä­sa mer/mind­re om i tid­ning­en. Ring, mes­sa el­ler mej­la. Ta chan­sen att på­ver­ka in­ne­hål­let i din lo­kal­tid­ning.

Men att gå ige­nom gam­la tid­ning­ar är in­te det en­da jag gjort.

Jag har klippt mig ock­så.

Tro mig. Det är en stör­re grej än vad det lå­ter. Mitt hår har in­te va­rit li­ka il­la där­an se­dan års­kurs 1 på gym­na­si­et, då jag fick för mig att jag vil­le ha en sorts mo­hi­kan­fri­syr. Där kam­men, som var fär­gad frost­vit, lik­som gick di­a­go­nalt över hu­vu­det. Var­ken då el­ler se­na­re har jag sett nå­gon med en så­dan fri­syr. Märk­ligt än­då.

Jag har träf­fat den nya kom­mun­di­rek­tö­ren ock­så. Re­sul­ta­tet hit­tar ni på ny­hets­upp­sla­get. Och så har jag va­rit och be­sökt det nya Pep­par­rots­ba­det.

Men den rund­tu­ren får ni dra nyt­ta av först näs­ta vec­ka.

Ta chan­sen att på­ver­ka in­ne­hål­let i din lo­kal­tid­ning.

 ?? FRED­RIK GUSTAFS­SON Re­por­ter Pra­ta med mig! fred­rik.gustafs­son @mit­ti.se ??
FRED­RIK GUSTAFS­SON Re­por­ter Pra­ta med mig! fred­rik.gustafs­son @mit­ti.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden