Mitt i Enköping

”Lä­ge att ut­fors­ka nya in­tres­sen”

2021 blir än­nu ett år i co­ro­nans fot­spår, men trots be­gräns­ning­ar finns go­da möj­lig­he­ter att på­ver­ka li­vet till det bätt­re. – Vad är vik­tigt för just dig? sä­ger Ire­ne An­ders­son, psy­ko­te­ra­peut. Ire­ne om oro:

- Li­se­lot­te Wal­le­bring Health · Lifestyle · Irene · Bibi Andersson

Det kan va­ra svårt att va­ra sin egen mo­tor.

När co­ro­na- pan­de­min slog till 2020 så drab­ba­des i prin­cip he­la värl­den – på ett el­ler an­nat sätt.

– Al­la har mer el­ler mind­re på­ver­kats av re­strik­tio­ner­na som gi­vits för att mins­ka smit­tan, en del har mist ar­be­ten, sli­tit hårt i sam­häl­lets tjänst, för­hind­rats be­sö­ka an­hö­ri­ga och fle­ra har mist an­hö­ri­ga, sä­ger Ire­ne An­ders­son, so­ci­o­nom och le­gi­ti­me­rad psy­ko­te­ra­peut KBT­mot­tag­ning i bland an­nat En­kö­ping.

Oro och stress

När män­ni­skor upp­le­ver oro, stress och sorg kan det lig­ga nä­ra till­hands att sö­ka lind­ring för stun­den. Det är säl­lan nå­gon bra lös­ning på sikt, an­ser Ire­ne.

– Det kan istäl­let va­ra gynn­samt att le­va mer i stun­den och ha fo­kus fram­åt i vär­de­rad rikt­ning. Vi är al­la uni­ka in­di­vi­der och de ge­ne­rel­la rå­den för att må bra men­talt be­hö­ver an­pas­sas. Att upp­le­va me­nings­full­het och till­freds­stäl­lel­se är vik­tigt. Forskning har ock­så vi­sat att fy­sisk ak­ti­vi­tet bi­drar till psy­kisk häl­sa.

Vad gör ett liv me­nings­fullt och till­freds­stäl­lan­de?

– Det är så klart oli­ka för oli­ka män­ni­skor. Det här är nå­got vi al­la kan fun­de­ra på: vil­ka vär­den som är vik­ti­ga in­om ex­em­pel­vis re­la­tio­ner, sys­sel­sätt­ning, häl­sa och fri­tid. I sak­na­den av nå­got som för­ut var själv­klart kan vi ock­så kom­ma att för­stå vad som egent­li­gen är vik­tigt för oss. För­stå­el­se av be­ho­ven, pla­ne­ring och mo­ti­va­tion hjäl­per oss, en­ligt Ire­ne, att gyn­na häl­san.

– Det kan va­ra svårt att va­ra sin egen mo­tor. Struk­tu­rer och ru­ti­ner kan va­ra till hjälp och det är vik­tigt att in­te in­vän­ta mo­ti­va­tion ut­an bo­ka in me­nings­ful­la och till­freds­stäl­lan­de ak­ti­vi­te­ter och på så sätt öka mo­ti­va­tio­nen.

– Det bäs­ta är att bör­ja i li­ten ska­la så du kla­rar av det du fö­re­satt dig. Det är vik­tigt att få lyc­kas för att or­ka hål­la ut på sikt.

Nya möj­lig­he­ter

Kanske har du ak­ti­vi­te­ter du bru­ka­de gö­ra som du nu in­te har möj­lig­het till. Ire­ne fö­re­slår då att fun­de­ra över om det finns and­ra lämp­li­ga ak­ti­vi­te­ter som är an­pas­sa­de till re­strik­tio­ner­na och ger sam­ma vär­den. Det kan va­ra lä­ge att ut­fors­ka nya in­tres­sen – ut­ma­na dig och ut­veck­las.

– Det finns hopp in­för fram­ti­den! Forsk­ning­en har gjort fram­steg gäl­lan­de be­hand­ling och vac­cin. På sam­ma sätt väx­er det fram ideér av mer so­ci­al ka­rak­tär. Vårt lo­ka­la nä­rings­livs flex­i­bi­li­tet ger möj­lig­het att an­li­ta de­ras tjäns­ter och stöd­ja dem även fort­sätt­nings­vis. Vi be­hö­ver varand­ra nu och i fram­ti­den!

 ?? FO­TO: PRI­VAT ?? AK­TI­VI­TE­TER. Ire­ne An­ders­son re­kom­men­de­rar att bo­ka in me­nings­ful­la och till­freds­stäl­lan­de ak­ti­vi­te­ter och på så sätt öka mo­ti­va­tio­nen.
FO­TO: PRI­VAT AK­TI­VI­TE­TER. Ire­ne An­ders­son re­kom­men­de­rar att bo­ka in me­nings­ful­la och till­freds­stäl­lan­de ak­ti­vi­te­ter och på så sätt öka mo­ti­va­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden