Mitt i Enköping

”Vårt kafé har va­rit som ett and­ra hem”

Hej al­la lä­sa­re! Mitt namn är Jes­si­ca Jowilin, dom fles­ta kän­ner nog mest igen mig som tan­ten på Café Gre­de­lin. Nu är vår tid över på Sand­ga­tan i En­kö­ping, ef­ter näs­tan 15 år.

- JES­SI­CA JOWILIN Son Sen

Vårt kafé har va­rit som ett and­ra hem för oss al­la un­der des­sa år.

Vi har hun­nit med myc­ket gläd­je un­der årens gång. Jag och min man Hen­rik har fått två äls­ka­de flic­kor, No­e­lia och Jo­li­na.

Vi köp­te vårt dröm­hus på lan­det som vi var­samt re­no­ve­rat.

Vårt kafé har va­rit som ett and­ra hem för oss al­la un­der des­sa år.

Vi har fått så många fi­na mö­ten med al­la vå­ra gäs­ter och det är vi så tack­sam­ma för.

Vi har även va­rit med om li­vets pröv­ning­ar un­der ti­dens gång.

Det har då känts tryggt att kom­ma till Gre­de­lin där man har som sin störs­ta upp­gift en­ligt mig att spri­da gläd­je och kär­lek. Ett vän­ligt ord el­ler ba­ra att man ser varand­ra gör stor skill­nad i vå­ra liv.

Det här året har va­rit tufft för al­la, vi har fått job­ba dub­belt så hårt för att kun­na hit­ta al­ter­na­ti­va lösningar för att folk ska kän­na sig tryg­ga för att kun­na be­sö­ka oss.

Vi bör­ja­de säl­ja ny­ba­kat bröd och god­sa­ker via vårt föns­ter mot ga­tan. Det vi­sa­de sig bli vårt star­kas­te kort i le­ken den­na tid.

Där kän­de vi verk­li­gen att vi gjor­de nyt­ta och fick så myc­ket kär­lek till­ba­ka!

Nu kom­mer en tid för oss med ef­ter­tan­ke och en stunds vi­la.

Sen är vår vi­sion att åter få häl­sa er al­la till­ba­ka med öpp­na ar­mar men då på an­nan adress.

Men det kom­mer jag be­rät­ta mer om li­te se­na­re.

Jag kom­mer att bju­da på li­te tan­kar och smar­ri­ga bak­verk, som jag tror är mitt kall i li­vet.

Att få du­ka upp en här­lig fi­ka med vac­kert pors­lin och ljuv­li­ga bak­verk med go­da vän­ner är bland de fi­nas­te stun­der­na i li­vet. Att vi tar och ger oss den ti­den till­sam­mans i den an­nars så stres­si­ga var­da­gen där allt ska gå så fort. Vad är det vi spa­rar ti­den till kan man und­ra…

 ??  ??
 ??  ?? FO­TO: JES­SI­CA JOWILIN
FO­TO: JES­SI­CA JOWILIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden