Mitt i Enköping

Nu öpp­nar bib­li­o­te­ken för snab­ba be­sök.

Nu öpp­nar bib­li­o­te­ken i En­kö­pings kom­mun igen. Men be­sö­ka­re om­beds att in­te stan­na läng­re än vad som är ab­so­lut nöd­vän­digt.

- Fred­rik Gustafs­son

För­be­red ditt be­sök och stan­na in­te läng­re än du mås­te är upp­ma­ning­en till bib­li­o­teks­be­sö­ka­re i En­kö­ping fra­mö-ver. Se­dan i mån­dags, den 8 feb­ru­a­ri, är Bib­li­o­te­ken och Meröp­pet i Örsunds­bro öp

pet för be­sö­ka­re igen.

Men ba­ra för kor­ta ären­den, skri­ver En­kö­pings kom­mun på sin hem­si­da.

Ex­em­pel på des­sa är att lå­na el­ler läm­na böc­ker, häm­ta re­ser­va­tio­ner el­ler skaf­fa lå­ne­kort. Det går ock­så att an­vän­da da­to­rer, samt möj­lig­het att ko­pi­e­ra, skan­na el­ler skri­va ut do­ku­ment.

För att mins­ka smitt­sprid­ning är an­ta­let be­sö­ka­re som kan vis­tas sam­ti­digt i bib­li­o­tekslo­ka­ler­na ock­så be­grän­sat.

”Ska kän­na dig trygg” Bib­li­o­te­kens stu­di­e­rum och grupp­rum är stäng­da för be­sö­ka­re. ”Bib­li­o­te­kens verk­sam­het är an­pas­sad ut­i­från de re­kom­men­da­tio­ner som finns för att mins­ka smitt­sprid­ning­en så att du ska kän­na dig trygg när du be­sö­ker bib­li­o­te­ken.” skri­ver kom­mu­nen på sin hem­si­da.

Ut­ö­ver be­söks­be­gräns­ning­en har även plex­iglas satts upp vid in­for­ma­tions­dis­kar­na.

Boken kom­mer igen

I sam­band med att bib­li­o­te­ket öpp­nat igen kom­mer ock­så Bib­li­o­teks­bus­sen och tjäns­ten Boken star­ta sin tu­rer.

 ??  ?? Bib­li­o­te­ken öpp­nar igen.
Bib­li­o­te­ken öpp­nar igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden