Mitt i Enköping

Att pra­ta vä­der är in­te alls oin­tres­sant

- FRED­RIK GUSTAFS­SON Re­por­ter Pra­ta med mig! fred­rik.gustafs­son @mit­ti.se

Mi­na vän­ner. Väd­ret... Visst känns det li­te som att vi får igen nu för den hi­sto­riskt långa hös­ten som lik­som sträck­te sig från sep­tem­ber till i slu­tet av de­cem­ber? Nu, för förs­ta gång­en på fle­ra år är det träng­sel i pul­ka­bac­kar­na igen.

Jag hör­de på P1 mor­gon härom­da­gen att en av de sto­ra sport­ked­jor­na se­dan i jul fram till dags da­to om­satt li­ka myc­ket som de gjort de se­nas­te tre åren, sam­ma pe­ri­od. Det sä­ger nå­got.

I sam­ma pro­gram hör­de jag for­mu­le­ring­en: ”Det är en kon­se­kvens att vi ses mer i sko­gen, än på kro­gen”. Fyn­digt.

Ödets iro­ni att Skatt­man­sö­bac­ken som tving­ats hål­la stängt ett par sä­song­er på grund av bris­ten på snö och ky­la nu istäl­let stop­pas av pan­de­min.

Det är en kon­se­kvens att vi ses mer i sko­gen, än på kro­gen.

Det finns fler ex­em­pel. För visst skul­le det sma­ka att sti­ga ner i en kropps­tem­pe­re­rad bub­bel­kopp nu när kvick­silv­ret ver­kar ha fryst fast un­der nol­lan?

När Pep­par­rots­ba­det får öpp­na på rik­tigt vet nog ing­en. Det häng­er väl li­te på brit­ten och syd­af­ri­ka­nen miss­tän­ker jag.

Och all­de­les oav­sett hur höga svall­vå­gor­na är och har va­rit un­der bygg­ti­den, så står det klart. En­kö­ping har fått ett fan­tas­tiskt fint bad.

En ba­dan­lägg­ning som för­pas­sar det gam­la bad­hu­set dit det hör hem­ma. Till en tid då The Rol­ling Sto­nes top­pa­de lis­tor­na.

Jag vet, för jag har be­sökt det nya ba­det. På si­dan 9 kan ni tit­ta in i det. Helt co­ro­na­sä­kert.

Ta hand om er!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden