Mitt i Enköping

Be­dra­ga­re fick ut 15.000 från äld­re kvin­nas kon­to

- Crime · Incidents · Germany

MÅN­DAG 18.40 Örsunds­bro

Dro­gratt­fyl­le­ri.En kvin­na i 25-års­ål­dern som in­te bor i En­kö­ping miss­tänks ha kört bil på­ver­kad av dro­ger. Hon stop­pa­des av po­lis på Ny­sätra­vä­gen, kropps­be­sik­ti­ga­des och var po­si­tiv på snabb­test var­på hon fick läm­na ifrån sig kör­kort och bil­nyck­lar.

GJUTAREGAT­AN Sön­dag 06.30 - 08.00

All­män­far­lig vårds­lös­het. En man i 30-års­ål­dern var en­ligt po­li­sen tyd­ligt på­ver­kad av al­ko­hol då han or­sa­ka­de en torr­kok­ning på spi­sen i det eg­na kö­ket. Hans brand­larm tjöt och rök­ut­veck­ling­en var stor, men det blev ald­rig någ­ra lå­gor. Man­nen tros ha vak­nat ru­sig, bör­jat la­ga mat, men se­dan som­nat ifrån mat­lag­ning­en.

FANNA Lör­dag 13-ti­den

Be­drä­ge­ri. En äld­re kvin­na i Fanna, någ­ra år över 90, blev upp­ringd av en man som be­rät­ta­de att nå­gon från Tyskland ta­git lån på hen­nes kon­to, men man­nen som ring­de kun­de hjäl­pa kvin­nan, sa han. Hon lu­ra­des läm­na ifrån sig sitt bank­kort och kod. Snart ha­de 15.000 kro­nor ta­gits ut från kon­tot. Da­gen ef­ter blev en kvin­na i 80-års­ål­dern lu­rad att swisha 13.500 kro­nor.

E18 EKOLSUND Fre­dag 20.00

Dro­gratt­fyl­le­ri. En trio i 20-års­ål­dern blev al­la miss­tänk­ta för drog­brott när bi­len de fär­da­des i stop­pa­des av po­lis på fre­dags­kväl­len. Fö­ra­ren miss­tänks för dro­gratt­fyl­le­ri och var po­si­tiv på snabb­test, de två pas­sa­ge­rar­na miss­tänks för ringa nar­ko­ti­kabrott, eget bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden