Mitt i Enköping

Arm­ban­det är nyc­keln

-

Al­la som be­sö­ker ba­det får ett arm­band som fun­ge­rar som nyc­kel till kläd­skå­pen och för att få till­gång till ba­dets oli­ka de­lar.

Det kom­mer ock­så gå att lad­da peng­ar på ban­det som kan an­vän­das för att hand­la med i re­lax­av­del­ning­en och i café­et.

Vux­nas arm­band kom­mer att va­ra lad­da­de med en kre­dit. Om man har hand­lat på kre­dit så be­ta­las det när man går ut från ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden