Mitt i Enköping

VISS­TE DU ATT…

-

Vård- och om­sorgs­för­valt­ning­ens på Råd­hus­ga­tan 8 nu­me­ra en­dast tar emot bo­ka­de be­sök? An­led­ning­en till det är att kon­to­ret har en be­grän­sad be­man­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden