Mitt i Enköping

På­kostat äldre­bo­en­de läggs ned

Åsun­da­går­den i Hum­mels­ta har re­no­ve­rats för ti­o­tals mil­jo­ner de se­nas­te åren. Nu ska verk­sam­he­ten läg­gas ned.

- Fred­rik Gustafs­son Sedan

Det är olyck­ligt att det in­te tak­ta­de bätt­re.

To­tal­re­no­ve­ra­de lä­gen­he­ter, berg­vär­me och ett helt nytt sprink­ler­sy­stem. Äldre­bo­en­det Åsun­da­går­den har ny­li­gen rus­tats för ti­o­tals mil­jo­ner. Nu ska bo­en­det av­veck­las. Det är in­te läng­re eko­no­miskt för­svar­bart att va­ra kvar i lo­ka­ler­na.

På Svin­ne­garns­vä­gen i Hum­mels­ta lig­ger det kom­mu­na­la vård- och om­sorgs­bo­en­det Åsun­da­går­den. Ett bo­en­de som även har kort­tids­bo­en­de och är sam­ti­digt en plats som hem­tjänst­per­so­nal ut­går ifrån.

De se­nas­te åren har om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar gjorts på det kom­mu­na­la vård- och om­sorgs­bo­en­det Åsun­da­går­den i Hum­mels­ta. Det fram­går av de trans­ak­tions­lis­tor kopp­la­de till byg­get, Mitt i Enköping be­gärt ut.

Berg­vär­me, to­tal­re­no­ve­ra­de lä­gen­he­ter, nya brand­trap­por, ett helt nytt sprink­ler­sy­stem, och ny be­lys­ning för nä­ra 300 000 kro­nor är ba­ra någ­ra av de re­no­ve­ring­ar och om­bygg­na­tio­ner som har gjorts på Åsun­da­går­den se­dan 2016. Den to­ta­la prislap­pen för upp­rust­ning­en lan­dar på nä­ra 18 mil­jo­ner kro­nor.

Nu ska verk­sam­he­ten läg­gas ned.

Den 20 ja­nu­a­ri i år be­slu­ta­de vård- och om­sorgs­nämn­den att Åsun­da­går­dens hy­res­kon­trakt ska sä­gas upp. Det är in­te läng­re eko­no­miskt för­svar­bart att be­dri­va sär­skilt bo­en­de för äld­re i lo­ka­ler­na he­ter det.

” Bå­de fas­tig­he­tens ut­form­ning samt att det en­dast finns 17 plus 5 plat­ser dri­ver kost­na­der för be­man­ning­en på Åsun­da­går­den.” skri­ver vård- och om­sorgs­för­valt­ning­en i en tjäns­te­skri­vel­se till nämn­den.

Man skri­ver ock­så att den fy­sis­ka mil­jön in­te är op­ti­mal och att det in­te finns möj­lig­het att gö­ra de åt­gär­der som skul­le be­hö­vas för att få den mil­jö som per­so­ner med be­hov av tät till­syn och när­het till per­so­nal krä­ver.

Var­för rus­tar man lo­ka­ler som in­te är än­da­mål­san­pas­sa­de?

– Man mås­te skil­ja på Åsun­da­går­den som fy­sisk bygg­nad och Åsun­da­går­den som vård- och om­sorgs­bo­en­de för äld­re. De po­li­tis­ka dis­kus­sio­ner­na om Åsun­da har på­gått un­der många år. Sam­ti­digt har det be­hövts gö­ras re­no­ve­ring­ar för att kun­na fort­sät­ta be­dri­va verk­sam­he­ten un­der ti­den, sä­ger

Lot­ta Tronêt för­valt­nings­chef på vård och om­sorg och till­läg­ger:

– Se­dan är det na­tur­ligt­vis olyck­ligt att vi ham­nar i lä­get att vi lagt ned peng­ar på en re­no­ve­ring och så kom­mer ett be­slut om att vi in­te ska be­dri­va verk­sam­het där läng­re. Det är olyck­ligt att det in­te tak­ta­de bätt­re. Men vi från för­valt­ning­en har flag­gat i många år att den fy­sis­ka bygg­na­den in­te är läm­pad för vård och om­sorg.

När och hur ut­trä­det ur lo­ka­ler­na ska ske är oklart. Det är hel­ler in­te klart vad det ska bli för verk­sam­het i lo­ka­ler­na när det sär­skil­da bo­en­det för äld­re läggs ner.

Bit­te Myr­sell (M) ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den, har en för­hopp­ning om att Åsun­da­går­den ska bli ett trygg­hets­bo­en­de i fram­ti­den.

– Vad gäl­ler re­no­ve­ring­ar­na så kan jag in­te ut­ta­la mig om det. Det lig­ger in­te på vård- och om­sorgs bord. Men att det re­no­ve­rats är en positiv grej om man ska gö­ra nå­got an­nat där till ex­em­pel ett trygg­hets­bo­en­de, sä­ger nämnds­ord­fö­ran­den.

 ??  ?? LÄGGS NER. Åsun­da­går­den har rus­tats för nä­ra 18 mil­jo­ner de se­nas­te åren. Nu ska verk­sam­he­ten läg­gas ned.
LÄGGS NER. Åsun­da­går­den har rus­tats för nä­ra 18 mil­jo­ner de se­nas­te åren. Nu ska verk­sam­he­ten läg­gas ned.
 ?? FO­TO: THO­MAS HENRIKSON ?? PO­LI­TI­KER. Bit­te Myr­sell (M)
FO­TO: THO­MAS HENRIKSON PO­LI­TI­KER. Bit­te Myr­sell (M)
 ?? FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ??
FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden