Mitt i Enköping

En­kö-pings­bor­na kär­leks­bom­ba­de på tor­get.

- Jenny Skoglund, Prak­ti­kant Bert Karlsson · Nigel Olsson

Se­dan för­ra vec­kan har en­kö­pings­bor­na kär­leks­bom­bat torgsce­nen med ro­man­tis­ka häls­ning­ar. Där har det näm­li­gen stått ett kär­leks­plank.

– Det har va­rit myc­ket upp­skat­tat, över för­vän­tan, sä­ger Sa­ra Karls­son Ols­son från den ini­ti­a­tiv­ta­gan­de för­e­ning­en Enköping Cent­rum­sam­ver­kan.

Plan­ket sat­tes upp på Sto­ra Tor­get för­ra vec­kan, och se­dan dess har den fun­ge­rat som en sorts an­slags­tav­la där det sut­tit up­pe fär­di­ga lap­par som kär­leks­ful­la skri­ben­ter har skri­vit si­na med­de­lan­den di­rekt på. Man har kun­nat skri­va sin häls­ning till nå­gon spe­ci­ell man tän­ker på, el­ler till den som rå­kar kom­ma för­bi och lä­sa den, be­rät­tar Sa­ra Karls­son Ols­son som är mark­nads­an­sva­rig på En­kö­pings Cent­rum­sam­ver­kan.

– Det har va­rit myc­ket upp­skat­tat, över för­vän­tan. Vi sat­te upp plan­ket för­ra mån­da­gen re­dan på tis­dag mor­gon ha­de folk skri­vit där, sä­ger hon.

Idén om att sät­ta upp ett kär­leks­plank i sam­band med al­la hjär­tans dag kom­mer från för­e­ning­ens med­lem­mar.

– Det är förs­ta gång­en vi sät­ter upp plan­ket men vi har pra­tat om det i fle­ra år. Det be­höv­de hän­da nå­got un­der pan­de­min, vi mås­te li­va upp li­te, sä­ger Sa­ra Karls­son Ols­son.

Har det kom­mit upp någ­ra otrev­li­ga med­de­lan­den?

– Vi har ba­ra ta­git bort två lap­par. Vi är någ­ra som är där och kol­lar med jäm­na mel­lan­rum. Det ska in­te kom­ma upp någ­ra otrev­li­ga med­de­lan­den på ett kär­leks­plank, sä­ger Sa­ra Karls­son Ols­son.

Om det blir nå­got kär­leks­plank näs­ta år igen åter­står att se, men plan­ket står kvar vec­kan ut så att al­la hin­ner lä­sa kär­leks­häls­ning­ar­na.

– Det har va­rit kul att stå och tit­ta när folk går fram och lä­ser al­la häls­ning­ar, jag hop­pas vi kan gö­ra det igen näs­ta år. Kärlek be­hövs jämt, sä­ger Sa­ra Karls­son Ols­son.

 ?? FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? PLANK. Kär­leks­plan­ken på Sto­ra tor­get har va­rit väl­be­sökt.
FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON PLANK. Kär­leks­plan­ken på Sto­ra tor­get har va­rit väl­be­sökt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden