Mitt i Enköping

Kort­li­vad E-sport­sats­ning

- Enköpings SK HK

I mit­ten av no­vem­ber skrev vi om att ESK Hoc­key star­tat en E-sport­sek­tion un­der nam­net En­kö­pings SK HK ESPORT. Sats­ning­en skul­le dock vi­sa sig bli kort­li­vad. Det har va­rit svårt att hit­ta spe­la­re till det vir­tu­el­la la­get.

I vec­kan gick En­kö­pings SK HK ESPORT ut och med­de­la­de att de läg­ger ner verk­sam­he­ten.

” Ty­värr läg­ger En­kö­pings SK HK ESPORT ner verk­sam­he­ten. An­led­ning­en är att vi in­te får ihop ett lag ty­värr”. Vi vill tac­ka al­la som följt oss!”. Skri­ver ESK Esport på sin Instagram­si­da.

 ?? FO­TO: EN­KÖ­PINGS SK HK ESPORT ?? LÄG­GER NER. ESK hoc­key läg­ger ner sin E-sport­sek­tion ef­ter knappt tre må­na­der.
FO­TO: EN­KÖ­PINGS SK HK ESPORT LÄG­GER NER. ESK hoc­key läg­ger ner sin E-sport­sek­tion ef­ter knappt tre må­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden