Mitt i Enköping

Där­för görs livs­me­dels­kon­trol­ler.

- Livs­me­dels­kon­trol­len Consumer Goods

ut­förs för att sä­ker­stäl­la säk­ra livs­me­del och en hög skydds­ni­vå för kon­su­men­ter­na och är klas­sad som en sam­hällsvik­tig verk­sam­het av MSB. Där­för be­hö­ver den ut­fö­ras i sam­ma om­fatt­ning som un­der nor­ma­la om­stän­dig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden