Mitt i Enköping

Gil­la lä­get, ta Al­per­nas sma­ker till dig

Vi­ner­na för gu­lasch, fon­due och schnit­zel

- Wine · Alcoholic Drinks · Alps · Emmett Till · Austria

Det är vin­ter och ky­lan har ta­git sitt grepp om oss. Vitt och kallt, här­ligt friskt och sport­lov­s­le­dig­he­ter­na är i an­tå­gan­de. Och kans­ke gäl­lan­de re­kom­men­da­tio­ner har fått er att av­stå ski­dre­san, men lugn: Var­för in­te vän­da på det och ta Al­per­nas kök hem till dig?

Var­för in­te ta kon­ti­nen­ten till fjällstu­gan nu när vi in­te kan re­sa till Al­per­na i des­sa pan­de­mi­ti­der. Tänk gu­la­sch­sop­pa, ost­fon­due och schnit­zel. El­ler var­för in­te fre­dags­my­sets spa­get­ti bo­log­ne­se, ock­så en kre­a­tion in­te långt från vå­ra cen­tra­leu­ro­pe­is­ka skidor­ter. Till al­la des­sa oli­ka ku­li­na­ris­ka stor­he­ter är det vik­tigt med vi­ner som pas­sar för oli­ka till­fäl­len och in­te minst

oli­ka maträt­ter.

Pal­mer Blanc de Blancs, nr 7553. Pris 349 kr

En per­fekt start på en sport­lovsmid­dag. Pal­mers Blanc de Blanc har tyd­lig gra­pe­frukt och frisk sy­ra.

Med sin här­li­ga mi­ne­ra­li­tet för­gyl­ler den var­je fjällstu­ga. Av­slu­tet har fin klas­sisk brö­dig­het.

Do­mä­ne Wa­chau Ri­es­ling Se­lec­tion 2019, nr 4318. Pris 109 kr

Ta Ös­ter­ri­ke till dig istäl­let för att re­sa till Al­per­na. En upp­fris­kan­de ri­es­ling med sky­hög sy­ra, mi­ne­ra­ler i mäng­der, kris­pig ci­trus och ett gäng ört­kvis­tar. Kva­li­tet ut­an att kos­ta för

myc­ket.

KWV Char­don­nay 2020, nr 7055. Pris 89 kr

Frä­sching med pigg tro­pisk frukt, fi­na fat­to­ner, sva­la sy­ror och gril­lad ci­tron. Ut­märkt kva­li­tets­vin till sport­lovsmid­da­gen när du vill ha vitt vin till din tacos.

Odd Lot Pe­ti­te Si­rah Pe­tit Ver­dot 2018, nr 72402. Pris 119 kr

Kul blend på 80 pro­cent pe­tit si­rah och res­te­ran­de pe­tit ver­dot. Prop­pad med mör­ka plom­mon, vi­ol, blå­bär, björn­bär, to­bak och söt pep­par.

Tan­ni­ner­na är om­fam­nan­de och sy­ran loc­kar till än­nu ett glas. Ett vin som pas­sar vin­terns mat per­fekt.

Pi­e­mon­te Bar­be­ra 2019, nr 72782. Pris 119 kr

Din eko­lo­gis­ka kom­pis till sport­lo­vets spa­get­ti bo­log­ne­se. Bä­rig, frisk och char­mig bar­be­ra där de klas­sis­ka körs­bä­ren var­vas med svens­ka höst­bär och grö­na ör­ter. En är­lig bar­be­ra som pas­sar till allt från kött­gry­tor till en fra­sig piz­za och din spa­get­ti.

Les Sorts Se­lec­ció 2018, nr 70217. Pris 119 kr

Mus­tigt pris­värt rö­pang från Mon­sant där dru­vor­na ca­rig­nan och gre­nache bju­der på vil­da ör­ter, frisk hal­lon­frukt, mör­ka plom­mon och pig­ga sy­ror. Sätt kött­gry­tan på spi­sen!

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? BUNKRA UPP OCH NJUT! Til­la­ga en klas­si­ker från Al­per­nas kök, el­ler ta med en bric­ka och dryck ut för att kun­na träf­fa vän­ner.
FO­TO: MOSTPHOTOS BUNKRA UPP OCH NJUT! Til­la­ga en klas­si­ker från Al­per­nas kök, el­ler ta med en bric­ka och dryck ut för att kun­na träf­fa vän­ner.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden