’’Mo­ral­po­lis’’ spot­ta­de på kvin­na från Skär­hol­men

Mo­de­ra­ter­na vill för­bju­da mo­ral­po­li­ser. Bra, men för­sla­get kom­mer in­te gö­ra nå­gon stör­re nyt­ta, tror Var­ken ho­ra el­ler ku­vad-pro­fi­len Ami­neh Ka­ka­ba­veh (V).

Mitt i Huddinge - - SIDAN 1 - SKÄR­HOL­MEN/HUD­DINGE Hen­rik Lindstedt

Ami­neh Ka­ka­ba­veh (V), ord­fö­ran­de i för­e­ning­en Var­ken ho­ra el­ler ku­vad, tror in­te att Mo­de­ra­ter­nas för­slag kom­mer gö­ra nå­gon stör­re nyt­ta för de ut­sat­ta på kort sikt.

– Jag är in­te emot själ­va idén. Men vem har kun­skap att ut­re­da och vem ska an­mä­la vem? Det är vik­ti­ga frå­gor som mås­te be­sva­ras, sä­ger riks­dags­le­da­mo­ten Ami­neh Ka­ka­ba­veh.

Hon me­nar att många he­ders­re­la­te­ra­de brott som re­dan går att be­straf­fa in­te le­der till fäl­lan­de dom.

– Fall av bar­näk­ten­skap och våld­täk­ter läggs idag ner. Där finns det re­dan la­gar. Hur många po­li­ser kom­mer ha till­räck­lig kun­skap och bry sig om det­ta? Många kvin­nors fri­het be­grän­sas, men folk vå­gar in­te an­mä­la. Det är ju en del av he­derskul­tu­ren.

Istäl­let tyc­ker hon att man mås­te at­tac­ke­ra grund­pro­ble­met: Att stär­ka flic­kors och kvin­nors rät­tig­he­ter.

Di­sa Kurt dri­ver en po­li­tiskt obun­den för­e­ning för tje­jer och ic­ke­bi­nä­ra i Vi­sätt­ra,

Min Sys­ter. Det är bra att pro­ble­met med mo­ral­po­li­ser dis­ku­te­ras of­fent­ligt, men fäng­el­se­straff och ut­vis­ning kan va­ra pro­ble­ma­tiskt, me­nar hon.

– Jag me­nar verk­li­gen in­te att sym­pa­ti­se­ra med mo­ral­po­li­ser­na, men jag tyc­ker in­te att man ska svart­må­la. De svens­ka po­li­ti­ker­na har in­te rik­tigt för­stå­el­se för den här kul­tu­ren och man mås­te för­stå för att ve­ta hur vi ska lö­sa det.

För att lö­sa pro­ble­met be­hövs mer upplysning och ut­bild­ning, tyc­ker hon.

– Det är bra för ny­an­län­da att de lär kän­na vår sam­hälls­struk­tur: Hur be­ter man sig i vårt sam­häl­le, hur ser vi på kvin­nor? Vis­sa som kom­mer från and­ra län­der tar med sig sin kul­tur hit. Vis­sa sa­ker är ex­tre­ma, vis­sa är po­si­ti­va.

MOTFÖRSLAG. Ami­neh Ka­ka­ba­veh (V), ord­fö­ran­de i för­e­ning­en Var­ken ho­ra el­ler ku­vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.