Kla­rar du 72 tim­mar ut­an sam­häl­lets hjälp?

Mitt i Huddinge - - Hej Huddinge - HEN­RIK LINDSTEDT Re­por­ter

E

n storm drar in från Ös­ter­sjön. Or­kan­vin­dar fäl­ler träd över el­led­ning­ar och sto­ra regn­mäng­der läg­ger de­lar av cen­tra­la Hud­dinge un­der vat­ten. Kom­mu­ni­ka­tio­ner­na in­om kom­mu­nen för­svå­ras och ett lång­va­rigt strö­mav­brott ho­tar.

Sce­na­ri­ot kans­ke lå­ter otro­ligt. Men så sent som runt ny­år såg vi hur sår­bart vårt sam­häl­le kan va­ra när stor­men Al­fri­da slog ut sto­ra de­lar av el­nä­tet längs med kus­ten.

Och en­ligt kli­mat­fors­kar­na kom­mer ex­trem­vä­der bli allt van­li­ga­re i fram­ti­den. Det blir allt­så ba­ra vik­ti­ga­re för sam­häl­let och var­je in­di­vid att va­ra för­be­redd på att kri­sen kan kom­ma.

Viss­te till ex­em­pel att du för­vän­tas kun­na kla­ra dig själv i 72 tim­mar om en stor sam­hälls­kris slår till? Om du vill va­ra re­do bor­de du ladda upp med vat­ten­dun­kar, vev­ra­dio och kon­ser­ver.

Kom­mu­nen har ock­så ett an­svar att i en sån här si­tu­a­tion att till ex­em­pel gå ut med in­for­ma­tion och att hjäl­pa med psy­kiskt och so­ci­alt stöd. Men Hud­dinges kris­före­be­re­del­ser är i dags­lä­get in­te till­räck­ligt bra. Det vi­sar en re­vi­sions­rap­port som vi skri­ver om på si­dan 12.

Så ... Kans­ke dags att prep­pa?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.