Gör dig och cy­keln re­do – snart är det bil­fri vec­ka!

Mel­lan den 6 och 10 maj är det dags. Ställ bi­len och upp­lev för­de­lar­na med att ta er till sko­lan på and­ra sätt!

Mitt i Huddinge - - Aktuellt I Huddinge -

Al­la sko­lor i kom­mu­nen bjuds var­je vår in att del­ta i kam­pan­jen Bil­fri vec­ka. Målet är att upp­märk­sam­ma för­de­lar­na med att gå och cyk­la till­sam­mans till sko­lan: mind­re tra­fik runt sko­lor­na, mins­ka­de ut­släpp och möj­lig­het till frisk luft och mer tid till rö­rel­se och vän­ner på väg till sko­lan.

Job­bar du i sko­lan och vill an­mä­la din klass? Mejla sak­ra.skol­va­gar@hud­dinge.se Al­la klas­ser som del­tar är med i ut­lott­ning av priser som sti­mu­le­rar till rö­rel­se.

Läs mer på hud­dinge.se/sakraskol­va­gar

Foto: Jo­han Bok­ström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.