Vad skul­le du vil­ja lä­sa för ny­het i tid­ning­en?

Mitt i Huddinge - - Hej Huddinge -

Pe­ter Carl­bom:

– Hud­dinge hoc­key till Elit­se­ri­en kanske! El­ler att lä­rar­na får mer be­fo­gen­he­ter så att de slip­per va­ra räd­da för att bli an­mäl­da. Det be­hövs mer ord­ning i sko­lor­na.

Kim, Sör­sko­gen:

– Att få Dream­land till Hud­dinge, om jag får dröm­ma. An­nars att det skul­le va­ra fler öpp­na spel­ning­ar i Hud­dinge så jag kan upp­trä­da.

Ka­ta­ri­na Lund­blad, Stuvs­ta:

– Jag är in­tres­se­rad av po­li­tik och vad som hän­der i kom­mu­nen. Så ett stort av­slö­jan­de om nå­got som in­te står rätt till i kom­mu­nen vo­re spän­nan­de.

Sil­via Pi­ne­da och Eri­ka Ho­he­lei­ter, Hud­dinge:

– Att ky­lan för­svin­ner! Ha­ha nej ... Jag skul­le vil­ja få mer ak­ti­vi­te­ter för barn. Och mind­re in­ter­net! Vi be­hö­ver mer kon­takt mel­lan män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.