Maj­bra­san le­ver far­ligt i tor­kan

Det var­ma och tor­ra väd­ret har fått Sö­der­törns brandförsv­arsförbund att av­rå­da från att el­da. Än­nu rå­der ing­et för­bud, men det kan bli ak­tu­ellt om det in­te reg­nar in­nan Val­borg. ”Vi be­va­kar ut­veck­ling­en”, sä­ger Mi­kael Nygren, ytt­re chef.

Mitt i Huddinge - - Sidan 1 - Hen­rik Lindstedt

SÖ­DER­TÖRN

Den 18 april gick Sö­der­törns brandförsv­arsförbund ut med en varning för ökad brandrisk och av­rå­der se­dan dess från eld­ning. I stäl­let för våreld­ning­ar re­kom­men­de­rar brand­för­sva­ret att man kör ris och träd­gårds­av­fall till tip­pen.

In­ne­bär det att Val­borg­sel­dar­na kan stop­pas?

– Just nu gäl­ler det som vi re­dan gått ut med, det är in­te ett eld­nings­för­bud. Men dä­re­mot är det torrt och vi be­va­kar ut­veck­ling­en för att se om det be­hö­ver tas ett an­nat be­slut, sä­ger Mi­kael Nygren, ytt­re chef på Sö­der­törns brandförsv­arsförbund.

Blir det eld­nings­för­bud om det in­te reg­nar?

– Det kan jag in­te sva­ra på. Men det lig­ger ju i al­las in­tres­se att det in­te star­tar en mas­sa brän­der, och är det för höga brand­risk­vär­den så är det nå­got vi mås­te ta i be­akt­ning. Nu har vi in­te su­per­myc­ket tid på oss, så det här kom­mer be­hand­las un­der da­gar­na. Se­dan kan vi ba­ra fö­re­slå, det är kom­mu­ner­na och lä­net som fat­tar be­slut.

En­ligt SMHI:s se­nas­te vä­der­leks­rap­port vän­tas so­ligt och varmt vä­der ut­an en drop­pe regn fram till Val­borg.

2018. För­ra året bjöd på ky­li­ga­re Val­borgsvä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.