(C): Så byg­ger vi Hud­dinge till en grön träd­gårds­stad

Mitt i Huddinge - - Åsikt & Debatt - 1. En stads­träd­gårds­mäs­ta­re. 2. 3. Ett till­gäng­ligt na­tur- och fri­lufts­liv. Par­ker för al­la åld­rar. Christi­an Ot­tos­son (C) Kli­mat- och stads­mil­jöråd

träd­gårds­sta­den Hud­dinge. Ing­en kan ha mis­sat all­va­ret i bå­de kli­mat­ho­tet och art­dö­den på vår pla­net. Vi vill an­vän­da vår na­tur för att mö­ta bå­da des­sa ut­ma­ning­ar – sam­ti­digt som vi stär­ker folk­häl­san.

Hud­dinge har go­da möj­lig­he­ter att bli att håll­bart sam­häl­le. På re­san dit kom­mer vå­ra par­ker och vå­ra 13 na­tur­re­ser­vat – med över 5 000 hek­tar skyd­dad na­tur­mark – va­ra en vik­tig till­gång. Forsk­ning vid Sve­ri­ges Lant­bruks­u­ni­ver­si­tet vi­sar att män­ni­skor mår bätt­re om de har till­gång till na­tur och par­ker. Plan­te­ring­ar och rin­nan­de vat­ten i vå­ra par­ker kan ha en av­stres­san­de och lä­kan­de ef­fekt.

Art­dö­den oro­ar och ho­tar. Om­kring 60 pro­cent av jor­dens eko­sy­stem be­räk­nas va­ra ho­ta­de. Där­för vill vi med­ve­tet ar­be­ta med den skyd­da­de

Cen­ter­par­ti­et vill byg­ga

na­tu­ren, ha bätt­re par­ker som in­bju­der be­sö­ka­re i al­la åld­rar och som kan va­ra en re­surs för för­sko­lor och sko­lor som kan an­vän­da mer av na­tu­ren som en re­surs i upp­täc­kan­de och un­der­vis­ning.

Är du med oss i Cen­ter­par­ti­et på att byg­ga träd­gårds­sta­den Hud­dinge?

Vi fö­re­slår:

Det be­hövs kom­pe­tens och en­ga­ge­mang för att för­bätt­ra vå­ra par­ker. Hud­dinge be­hö­ver en stads­träd­gårds­mäs­ta­re med stra­te­giskt an­svar för plan­te­ring­ar och ut­form­ning i par­ker­na. Vå­ra par­ker är ett en vik­tig plats för att säk­ra den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den.

Plan­te­ring­ar och rin­nan­de vat­ten i vå­ra par­ker kan ha en av­stres­san­de och lä­kan­de ef­fekt.

Vi ska va­ra bäst på na­tur- och fri­lufts­liv och har fått ut­mär­kel­ser för vårt ar­be­te. Men det mås­te ock­så va­ra lätt att kom­ma ut till re­ser­va­ten. Vi vill för­bätt­ra till­gång­en för unga och äld­re att ta sig ut. Ett bra ex­em­pel är Hud­ding­e­le­den som in­vigs den 28 april.

Äp­pel­od­ling­ar, rin­nan­de vat­ten och tråd­löst in­ter­net är ex­em­pel på kva­li­te­ter som kom­mer att loc­ka män­ni­skor i al­la åld­rar till vå­ra par­ker. Att vi nu rus­tar upp Sjödals­par­ken med des­sa in­slag ger oss en modell för hur vi kan ut­for­ma par­ker i he­la Hud­dinge.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BE­VA­RA. En egen stads­träd­gårds­mäs­ta­re kan för­bätt­ra Huddinges par­ker och hjäl­pa till att be­käm­pa art­dö­den, skri­ver Christi­an Ot­tos­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.