Finsk kul­tur­kväll i Sjödals­par­ken

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE -

Ons­dag 28 au­gusti, kloc­kan 18.00-20.00, Sjödals­par­ken. Cir­kus Trat­to­fon, med si­na teck­na­de mu­sta­scher, mu­sik­in­stru­ment, kor­var, fis­kar och and­ra at­ti­ral­jer, ska­par en känsla av teck­nad film. Det blir ak­ro­ba­tik, jong­le­ring med grön­sa­ker, dans och clow­ne­ri.

Mu­sik­grup­pen Vi­sa Nor­di­ca bju­der på jaz­zi­ga vi­sor blan­da­de med folk­li­ga me­lo­di­er och blues­in­flu­en­ser på svens­ka och fins­ka. Esa, Eli­na och Jaak­ko tar dig som åhö­ra­re från Bell­mans Ha­ga till Ol­le Adolp­h­son och Erik Lind­ströms stäm­nings­ful­la to­ner.

Läs mer på hud­dinge.se/finsk­kul­turkvall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.