Tra­fik­re­gi­onrå­det ry­ter till mot Metro

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE - Jo­hann Ber­nö­vall

Se­dan gra­tis­tid­ning­en Metro för­svann från tun­nel­ba­nan i vå­ras har de tom­ma tid­nings­stäl­len bli­vit till sop­kor­gar. Nu har tra­fik­re­gi­onrå­det Kristo­fer Tam­sons (M) trött­nat på skrä­pet.

Det är i Da­gens Ny­he­ter som Kristo­fer Tam­sons (M) ra­sar mot att Metro in­te ploc­kat bort tid­nings­stäl­len, nå­got som tid­ning­en ska ha an­li­tat en tred­je part för att gö­ra i mit­ten av ju­li. Men det fö­re­ta­get har än­nu in­te gjort job­bet.

Nu kom­mer SL själ­va ploc­ka bort stäl­len, och skic­ka no­tan till Metro, om ingen­ting hän­der in­nan den sista sep­tem­ber.

– Vi har nu satt ett skarpt da­tum till Metro den sista sep­tem­ber att då ska tid­nings­stäl­len va­ra bor­ta. Det ser för elän­digt ut. Jag vill in­te ha tom­ma tid­nings­ställ och åter­vin­nings­kärl som för­fu­lar vår SL-mil­jö. De plat­ser­na är till för re­se­nä­rer­na och jag ser gär­na att de an­vänds till

Vi har nu satt ett skarpt da­tum till Metro den sista sep­tem­ber att då ska tid­nings­stäl­len va­ra bor­ta.

nå­got an­nat, sä­ger Kristof­fer Tam­sons till DN.

Just nu töms stäl­len på skräp av tun­nel­ba­nans drif­t­an­sva­ri­ga bo­lag MTR.

– Om Metro­kär­len ut­gör en brand­risk så töm­mer vi dem, el­ler om det hål­ler på att bli en sa­ni­tär olä­gen­het, och vi mär­ker det, då töm­mer vi. Men det är li­te mer ad hoc - det är ing­et som görs kon­ti­nu­er­ligt. Vi har ing­et sär­skilt ex­tra av­tal för att skö­ta det, sä­ger Fe­lix Schenk på MTR:s press­jour till DN.

Sam­ti­digt med­de­lar SVT att Metros tid­nings­verk­sam­het, som ef­ter att dags­tid­ning­en i tun­nel­ba­nan för­svann har pub­li­ce­rats på nä­tet, läggs ner.

FO­TO: ALICE EDWARDS

SKRÄPIGT. Metro­stäl­len runt om i sta­den har bli­vit till sop­kor­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.