Väl­kom­men på gra­tis barn­te­a­ter i höst!

Vam­py­rer, ma­gis­ka fåg­lar och en­vi­sa tän­der – nu bjuds kom­mu­nens yngs­ta in­vå­na­re in till besök i sa­gans värld!

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE -

Barn som brå­kar kan va­ra svå­ra att han­te­ra ef­tersom upp­rör­da käns­lor smit­tar av sig. Ris­ken är stor att du själv blir li­ka arg som ditt barn. Med den­na stu­die­cir­kel vill vi ut­gå från boken "Barn som brå­kar" och dis­ku­te­rar oli­ka kon­flik­ter i fa­mil­je­si­tu­a­tio­ner som boken be­skri­ver.

Här finns prak­tis­ka hand­lingsal­ter­na­tiv med lå­gaf­fek­tivt be­mö­tan­de: ta re­da på vem som egent­li­gen har pro­ble­met, ju­ste­ra för­vänt­ning­ar­na på vad bar­net kla­rar av och öva på att hål­la dig lugn.

Si­tu­a­tio­ner med för högt ställ­da krav gör de fles­ta män­ni­skor oro­li­ga och stres­sa­de. Barn be­hö­ver ibland an­pas­sa­de el­ler mins­ka­de krav på sig för att und­vi­ka ett sam­man­brott.

Dag och tid: Tors­da­gar 17.00-19.15, start 12 sep­tem­ber.

Till­fäl­len: 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10

Adress: Gym­nai­se­tor­get 1, Hud­dinge

Du mås­te an­mä­la dig, och sista da­tum att gö­ra det är 29 au­gusti.

Väl­kom­men! Från och med sep­tem­ber kan barn (med måls­man) gå gra­tis på te­a­ter i Fle­mings­berg, Segeltorp och Sko­gås!

I Fle­mings­berg spe­las un­der­fun­di­ga fö­re­ställ­ning­en ”Tap­pa tand” om att lu­ra bå­de tand­fén och vän­ner­na. Där ser ni även Grimm-in­spi­re­ra­de ”Sill­griss­lan” om fåg­lar, mod och sa­gans ma­gis­ka kraft.

Sko­gås får besök av ”Tap­pa tand” och skräck­sym­fo­nin ”Nos­fe­ra­tu” – om en uttrå­kad men på­hit­tig vam­pyr. I Segeltorp ser ni den in­ter­ak­ti­va fa­mil­je­te­a­tern ”De tre små gri­sar­na” med sång och mu­sik.

In­for­ma­tion om da­tum, ti­der, adres­ser samt för­bok­ning i Sko­gås hit­tar du på hud­dinge.se/barn­kul­tur Tors­dag 29 au­gusti, kloc­kan 17.30, Rådspar­ken, Råds­vä­gen 17, Hud­dinge. Jym­pa, yo­ga, styr­ka, zum­ba … Rö­rel­seg­läd­je har sam­lat många gla­da be­sö­ka­re i Rådspar­ken he­la som­ma­ren, då lo­ka­la ak­tö­rer har bju­dit på upp­skat­ta­de trä­nings­pass. – Det är en ge­men­skap. Och på se­mestern när man blir stil­la­sit­tan­de så är det per­fekt att kun­na kom­ma och trä­na på som­mar­kväl­lar­na, sä­ger be­sö­ka­ren Em­ma Käll­berg.

Al­la är väl­kom­na på sä­song­ens sista ut­om­hus­pass, med högin­ten­siv cir­kel­trä­ning och enkla­re styr­ka i det grö­na.

Läs mer på hud­dinge.se/ tra­ningi­par­ken

Foto: Cla­ra G

Foto: Re­bec­ka Ljung

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.