Det­ta har hänt

Mitt i Huddinge - - NYHETER · HUDDINGE -

● April 2014: Kom­mu­nen be­vil­jar ett bygg­lov som gäl­ler i fem år, till maj 2019.

● Ok­to­ber 2014: Kom­mu­nen gör en be­sikt­ning på fas­tig­he­ten och kon­sta­te­rar att byg­get har på­bör­jats ut­an start­be­sked. Kom­mu­nen be­slu­tar om bygg­stopp, men ger se­dan start­be­sked när hand­ling­ar­na kom­plet­te­rats.

● Ja­nu­a­ri 2015: Byg­ga­ren på­står att ett av hu­sen står klart för in­flytt­ning.

● Feb­ru­a­ri 2015: Hu­set brin­ner för förs­ta gång­en. En­ligt gran­nar ska en mo­lo­tov cock­tail kas­tats in i det mest fär­di­ga hu­set.

● No­vem­ber 2015: Hu­set brin­ner för and­ra gång­en. Den här gång­en över­an­tänds he­la rad­hus­läng­an. Ett rad­hus brin­ner ner till grun­den, de and­ra får svå­ra brand-, rök- och vat­ten­ska­dor ef­ter släck­nings­ar­be­tet.

● Feb­ru­a­ri 2016: Sö­der­törns tings­rätt dö­mer till mar­kä­ga­rens för­del i tvis­ten om vem som äger mar­ken. Bygg­her­ren över­kla­gar till Hov­rät­ten.

● April 2016: Na­tur och bygg­nads­nämn­den be­slu­tar om en byggs­ank­tions­av­gift på var­je fas­tig­het. Bo­la­get som står på bygg­lo­vet ska be­ta­la to­talt 190 104 kro­nor. Då Hud­ding­e­Di­rekt grans­ka­de ären­det 2017 ha­de bygg­bo­la­get än­nu in­te be­talt bö­tes­be­lop­pet.

● Ju­ni 2017: Hov­rät­ten med­de­lar sin dom i tvis­ten mel­lan mar­kä­ga­ren och bygg­bo­la­get. Den slår fast att det är den gam­la mar­kä­ga­ren som äger rät­ten till fas­tig­he­ter­na och in­ne­bär i prak­ti­ken att bygg­bo­la­get är ute ur bil­den.

● Ju­li 2017: Ett sta­ket sätts upp runt tom­ten ef­ter att kom­mu­nen ho­tat mar­kä­ga­ren med vi­te.

● No­vem­ber 2018: Huddinge kom­mun ho­tar bygg­bo­la­get om vi­te om de in­te stä­dar upp byggskro­tet på tom­ten (det­ta gäl­ler in­te riv­ning av rad­hu­sen). Men det vi­sar sig att bygg­bo­la­get gått i kon­kurs, vil­ket gör att kra­vet är verk­nings­löst.

● 5 maj 2019: Bygg­lo­vet går ut. Huddinge kom­mun för­be­re­der hot om vi­te om mar­kä­ga­ren in­te bör­jar ri­va hu­sen.

● 12 ju­ni 2019: Huddinge kom­mun fat­tar be­slut om att krä­va att fas­tig­hets­ä­ga­ren ri­ver och stä­dar upp tom­ten. Om så in­te görs in­om två må­na­der ho­tas fas­tig­hets­ä­ga­ren av to­talt 300 000 i vi­te.

● 30 ok­to­ber 2019: Läns­sty­rel­sen av­slår fas­tig­hets­ä­ga­rens över­kla­gan.

● No­vem­ber 2019: Läns­sty­rel­sens be­slut över­kla­gas till Mark- och mil­jö­dom­sto­len.

● Ja­nu­a­ri 2020: Mar­kä­ga­ren har skri­vit kon­trakt med en riv­nings­fir­ma som pö­bör­jar riv­ning­en den 7 ja­nu­a­ri. Den pre­li­mi­nä­ra tids­pla­nen är en må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.