Co­ro­na stop­par in­te SL:s kon­trol­ler

Mitt i Huddinge - - NYHETER · STOCKHOLM - Ju­li­an Evans ju­li­an.evans@di­rekt­press.se

Trots myn­dig­he­ter­nas upp­ma­ning­ar om att hål­la av­stånd i kol­lek­tiv­tra­fi­ken har SL:s kon­trol­lan­ter fort­satt pat­rul­le­ra. En­ligt SL in­ne­bär det­ta in­te nå­gon ökad smitt­risk.

Se­dan ett an­tal da­gar mås­te buss­re­se­nä­rer gå på där bak, och ska håll av­stånd till chauf­fö­rer­na. Dess­utom har man mins­kat tra­fi­ken för att säk­ra lin­jer­na till vik­ti­ga mål som sjuk­hus.

Men trots det, och trots att al­la som re­ser upp­ma­nas hål­la ett sä­kert av­stånd till varand­ra, är kon­trol­lan­ter­na kvar.

”Det är grund­bul­ten”

Det har fått fle­ra att und­ra om det verk­li­gen går ihop med att hål­la so­ci­alt av­stånd.

– SL har in­te be­slu­tat att ta bort bil­jett­kon­trol­ler­na, sä­ger Andre­as Ström­berg, pressta­les­per­son på tra­fik­för­valt­ning­en i Re­gi­on Stock­holm.

– Att re­se­nä­rer be­ta­lar för sig är grund­bul­ten i vår kol­lek­tiv­tra­fik. En av de åt­gär­der vi ge­nom­för för att sä­ker­stäl­la det­ta är att vi kon­ti­nu­er­ligt ge­nom­för bil­jett­kon­trol­ler i he­la vårt kol­lek­tiv­tra­fik­nät.

Har an­ta­let kon­trol­lan­ter ökat?

– Vi har in­te ökat an­ta­let kon­trol­lan­ter i tra­fi­ken. Tvärtom har vi fle­ra kon­trol­lan­ter som är sjuk­skriv­na. Pre­cis som al­la and­ra upp­ma­nas bil­jett­kon­trol­lan­ter att en­dast ar­be­ta när de är fris­ka och vid sym­tom stan­na hem­ma.

Kon­trol­lan­ter­na, som går mel­lan tå­gen och fram till samt­li­ga re­se­nä­rer, är dock själ­va in­te ut­sat­ta för nå­gon sär­skild risk på grund av sitt ar­be­te, me­nar SL.

In­ne­bär det in­te en onö­dig smit­to­risk för re­se­nä­rer­na? – Om re­se­nä­rer och SL­per­so­nal föl­jer rikt­lin­jer­na in­ne­bär det ing­en ökad smit­to­risk för re­se­nä­rer i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, sä­ger Alek­san­der Kra­jis­nik på tra­fik­för­valt­ning­en.

FO­TO: MI­KAEL AN­DERS­SON

IN­TE FLER. En­ligt SL har kon­trol­ler­na bli­vit fär­re på grund av sjuk­doms­bort­fall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.