Kän­di­stätt när Red­li­ne bju­der på works­hops.

Mitt i Huddinge - - SIDAN 1 - Per Brandt FOTO: CLAUDIO BRITOS

Det blir ing­en öpp­ning av Slus­sens nya guld­bro i au­gusti, med­de­lar Stock­holms stad.

Ef­ter myc­ket om och men an­län­de Slus­sens nya guld­bro, den nya hu­vud­bron mel­lan Sö­der­malm och Gam­la stan. Se­dan ti­di­ga­re var pla­nen att den skul­le in­vi­gas den 23 au­gusti och se­dan öpp­na da­gen ef­ter. Men så blir det in­te. För­se­ning­ar­na i le­ve­ran­sen gör nu att sta­den har flyt­tat öpp­ning­en till den 26 ok­to­ber.

– Det be­ror på att bron var en må­nad för­se­nad. Vi ha­de kun­nat för­se­na även öpp­ning­en en må­nad men om vi ha­de gjort det ha­de det va­rit för många pro­vi­so­ris­ka lös­ning­ar så då är det bätt­re att vän­ta i två må­na­der. Då kan vi öpp­na upp en bro som i prin­cip är per­ma­nent och vi slip­per fler pro­vi­so­ris­ka lös­ning­ar, sä­ger Eva Ros­man, press­an­sva­rig för Pro­jekt Slus­sen.

Spa­rar tid och peng­ar

En­ligt hen­ne spa­rar sta­den bå­de tid och peng­ar på det­ta. Fler pro­vi­so­ris­ka lös­ning­ar be­räk­na­des kos­ta ”ti­o­tals mil­jo­ner” och skul­le även ha gjort att bron in­te kun­de ha bli­vit helt fär­dig­byggd för­rän näs­ta vår, en­ligt Ros­man.

En in­vig­ning är pla­ne­rad till den 25 ok­to­ber, men det åter­står att se i vil­ken form gi­vet co­ro­na­vi­ru­sets sprid­ning.

– Vi får se hur om­värl­den ser ut då men vi har gjort en för­sik­tig pla­ne­ring. Nå­gon form av in­vig­ning ska det bli, kanske di­gi­talt. Men vi vill uppmärksam­ma det på nå­got sätt, sä­ger Eva Ros­man.

Så här såg det ut när bron bör­ja­de mon­te­ras på plats vid Slus­sen i mars.

PÅBÖRJAT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.