Av­gångs­klass 2020: Sträck på er, njut!

Mitt i Huddinge - - HEJ HUDDINGE · TIPSA OSS! - HEN­RIK LINDSTEDT Re­dak­tör Pra­ta med mig! hen­rik.lindstedt @di­rekt­press.se

Du be­hö­ver ha va­rit där för att för­stå de obryt­ba­ra band som knöts. Du be­hö­ver ha sprung­it ut där i den isan­de ky­lan och stått där öl­dränkt i reg­net och hutt­rat sam­ti­digt som fla­ket rul­la­de ner för en öde lands­väg.

Ni som tog stu­den­ten vid sam­ma tid på året 2009 minns. Det var åt­ta gra­der och häll­regn.

Man kan se det som ett miss­lyc­kan­de. Visst blev in­te fes­ten li­ka själv­klar med al­la som tack­la­de av halv­vägs in med för­kyl­nings­sym­tom. Men oav­sett hur miss­lyc­kat det kän­des på da­gen är det en stu­dent jag och mi­na vän­ner är stol­ta över.

Det var vi som ge­nom­led var­ga­vin­ter­stu­den­ten 2009.

Det är så jag hop­pas att stu­den­ter­na 2020 kom­mer min­nas det här året.

De har sä­kert myg­lat li­te, smi­tit ut och träf­fat vän­ner un­der var­ma nät­ter. Kanske druc­kit li­te häx­bland­ning ur en pet­flas­ka och snac­kat om hur li­vet ha­de kun­nat va­rit, ba­ra co­ro­na­vi­ru­set in­te pa­jat fes­ten. Men när de tit­tar till­ba­ka på den här vå­ren kom­mer det kas­ta ett sär­skilt skim­mer över just de­ras stu­dent.

Det var de som ge­nom­led co­ro­nastu­den­ten 2020.

När de tit­tar till­ba­ka på den här vå­ren kom­mer det kas­ta ett sär­skilt skim­mer över just de­ras stu­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.